Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Profi cymunedol ar gael i weithwyr allweddol

Atgoffir gweithwyr allweddol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y gallant wneud cais am brawf mewn canolfan brofi cymunedol drwy rif ffôn penodol os ydyn nhw, neu aelod o'u haelwyd, yn profi unrhyw symptomau Covid-19.

Mae grŵp eang o alwedigaethau'n cael eu hystyried fel gweithwyr allweddol, yn cynnwys:

 • Staff gofal cymdeithasol a'r GIG
 • Gweithwyr y cyngor
 • Athrawon
 • Staff carchar
 • Yr heddlu, gwylwyr y glannau a phersonél gwasanaeth tân ac achub
 • Gweithwyr elusennau a gwirfoddol
 • Gwasanaethau ariannol
 • Cyflenwad bwyd a nwyddau allweddol eraill, yn cynnwys staff manwerthu
 • Y diwydiant angladdau
 • Cyfiawnder a phrawf
 • Rheoli gwastraff preifat
 • Gwasanaeth darlledu cyhoeddus
 • Staff crefyddol
 • Y Lluoedd Arfog, MoD, diogelwch ffiniau a phersonél Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol
 • Staff cwmni cyfleustodau, yn cynnwys Dŵr Cymru
 • Gweithwyr swyddfa'r post
 • Gweithwyr cwmni telathrebu a data

Prif symptomau coronafeirws yw peswch newydd parhaus, gwres uchel, neu golli neu newid yn eich synnwyr arogli neu flasu arferol. Os byddwch yn profi unrhyw rai o'r symptomau hyn, mae'n rhaid i chi hunanynysu a threfnu prawf.

Os ydych yn weithiwr allweddol, neu'n aelod o aelwyd gweithiwr allweddol, ac yn profi unrhyw symptomau Covid-19, gallwch drefnu prawf drwy eich rheolwr neu sefydliad, all ddarparu rhif ffôn penodol i chi archebu prawf. Fel arall, gallwch ymweld â wefan brofi Gov.uk.   

Gall preswylwyr eraill sydd â symptomau coronafeirws drefnu prawf yn y cyfleusterau symudol ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd canolfan brofi gyrru drwodd newydd yn agor ar safle hen ffatri Revlon/Cosi ger Oakwood Drive ym Maesteg (CF34 8TS) ar ddydd Gwener, 22 Ionawr. Bydd ar agor rhwng 9am a 4pm.

Mae cyfleuster profi galw heibio hefyd ar waith ym maes parcio’r Neuadd Fowlio ger Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr (Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AH). Mae'r cyfleuster ar gael rhwng 8am ac 8pm, saith diwrnod yr wythnos.

Mae trefnu apwyntiad yn hanfodol ar gyfer y safleoedd hyn. I drefnu apwyntiad ewch i wefan brofi Llywodraeth Cymru neu ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd: ffoniwch 18001119.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan brofi coronafeirws Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Chwilio A i Y