Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Preswylwyr yn derbyn llythyr gwybodaeth am y brechlyn

Mae llythyrau'n cael eu hanfon at holl breswylwyr bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda gwybodaeth bwysig am raglen frechu Covid-19.

Mae’r llythyr gan Brif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Paul Mears, a Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn egluro sut fydd y brechlyn yn cael ei roi i bobl a sut fydd apwyntiadau'n gweithio

Y bobl hynny sydd mewn perygl uchel o salwch difrifol pe byddent yn dal coronafeirws fydd y cyntaf i gael y brechlyn. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal, pobl dros 80 oed a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen.

Yn yr wythnosau ers cyflwyno'r brechlyn cyntaf - gan Pfizer-BioNTech - mae mwy na 35,000 o bobl ledled Cymru wedi derbyn y brechlyn.

Wrth i fwy o gyflenwad o'r brechlyn gael ei ddosbarthu, bydd mwy o glinigau'n cael eu hagor fis yma. Mae rhai meddygfeydd meddyg teulu yn yr ardal eisoes wedi derbyn brechlyn newydd Oxford-AstraZeneca, ac yn gwahodd cleifion i fynychu apwyntiadau.

Gwahoddir preswylwyr i gael y brechlyn pan ddaw eu tro, a gallant ddewis i'w gael neu beidio. Rhoddir gwybodaeth am y brechlyn i helpu pobl wneud penderfyniad os oes ganddynt unrhyw bryderon.

Bydd pawb yn cael dau frechlyn - ar ôl cael eich brechlyn cyntaf, byddwch yn cael eich galw'n ôl am yr ail frechlyn 12 wythnos yn ddiweddarach.

Dywedodd y Cynghorydd David: "Mae brechlyn newydd coronafeirws yn cynnig mymryn o obaith i ni, ar ôl blwyddyn heriol, ond bydd yn cymryd peth amser i ddiogelu pawb. Rwy’n annog pawb sy’n cael y cynnig i ddiogelu eu hunain rhag y feirws marwol hwn.

"Wrth i'r rhaglen frechu fynd rhagddi, mae'n rhaid i bob un ohonom ddilyn y rheolau a chadw ein hunain a'n teuluoedd yn ddiogel drwy gwrdd â chyn lleied o bobl â phosib, golchi ein dwylo'n rheolaidd, gwisgo gorchuddion wyneb a chadw ein pellter oddi wrth eraill.

"Peidiwch â chysylltu â'ch meddygfa meddyg teulu, fferyllfa neu ysbyty i ofyn pryd fyddwch chi'n cael y brechlyn - byddwch yn derbyn gwahoddiad pan ddaw eich tro.

"Mae pob un ohonom yn gobeithio y bydd y brechlyn yn arwain at 2021 well a disgleiriach, ac yn rhoi diwedd ar y pandemig erchyll hwn. Diolch i chi unwaith eto am barhau i ddilyn y rheolau ac aros gartref i ddiogelu'r GIG."

Am ragor o wybodaeth am frechlynnau Covid 19, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y