Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Presenoldeb ysgol ardderchog yw'r ateb i lwyddiant

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa rhieni a gwarcheidwaid lleol am bwysigrwydd presenoldeb ysgol ardderchog yn dilyn cyhoeddi’r ystadegau diweddaraf.

Rhwng 2015-16 a 2017-18, bu lleihad bychan yng nghyfartaledd presenoldeb ysgolion cynradd lleol, o 95.3 y cant i 94.9 y cant, ond mae'n dal i barhau'n uwch na chyfartaledd Cymru gyfan o 94.6 y cant.  

O'r 48 o ysgolion cynradd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, adroddodd 27 gyfraddau presenoldeb yn uwch na chyfartaledd Cymru gyfan.

Mewn ysgolion uwchradd, mae cyfraddau presenoldeb wedi gostwng 0.5 y cant dros y tair blynedd diwethaf, ond mae'r gyfradd bresenoldeb bresennol o 93.9 y cant yn gyfwerth â chyfartaledd Cymru gyfan. O'r naw ysgol uwchradd leol, mae gan chwe ysgol gyfraddau presenoldeb sy'n well na chanran Cymru gyfan.

Mae targed presenoldeb o 95 y cant wedi'i osod ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd gan Lywodraeth Cymru a Chonsortiwm Canolbarth y De.

Mae presenoldeb rheolaidd yn parhau'n flaenoriaeth inni am ei fod yn elfen hollbwysig ar gyfer sicrhau llwyddiant yn yr ysgol. Er bod ein cyfraddau presenoldeb wedi gostwng, mae'r newid yn fach iawn. Rydym yn falch fod ein hystadegau'n dal i barhau'n ffafriol wrth eu cymharu â darlun Cymru gyfan, ond hoffem ategu eto bwysigrwydd presenoldeb a phrydlondeb yn yr ysgol.

Mae cyswllt amlwg rhwng lefelau uchel o bresenoldeb a chyflawniad addysgol da. Mae presenoldeb ysgol ardderchog yn galluogi person ifanc i gynnal cyfeillgarwch cadarnhaol a gwella ei lesiant ac yn rhoi seiliau da iddo ar gyfer ei ddyfodol hefyd.

Mae plant sy'n colli ysgol o ganlyniad i resymau anawdurdodedig yn aml yn colli agweddau hollbwysig o'r cwricwlwm, a all gynyddu eu risg o dangyflawni wedyn. Mae prydlondeb yn bwysig hefyd. Os yw plentyn yn cyrraedd yr ysgol bum munud yn hwyr yn rheolaidd, bydd hyn yn cyfateb â cholli tri diwrnod o'r ysgol bob blwyddyn!

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio

Mae ystadegau'n cael eu nodi hefyd am nifer y disgyblion sy'n cael eu hystyried fel 'disgyblion sy’n absennol yn gyson' oherwydd bod ganddynt gofnod presenoldeb sy'n llai nag 80 y cant.

Yn ysgolion cynradd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, caiff 1.4 y cant o ddisgyblion eu hystyried fel 'disgyblion sy'n absennol yn gyson', sy'n golygu bod y ffigur lleol yn is na chyfartaledd Cymru gyfan (1.7 y cant) am y bumed flwyddyn yn olynol. Mae disgyblion sy'n absennol yn gyson yn is mewn ysgolion uwchradd lleol hefyd, ar 3.9 y cant o'i gymharu â chyfartaledd Cymru gyfan o 4.1 y cant.

Ers 2014, mae gan ysgolion y gallu i roi hysbysiadau cosb benodedig i rieni sydd â phlant sy'n absennol yn gyson. Ond mae'r canolbwynt ar ataliaeth gynnar, a gweithio gyda theuluoedd i wella presenoldeb, fel y sonnir y Cynghorydd Smith: “Mae ein strategaeth hirdymor i wella presenoldeb ysgol yn canolbwyntio ar ymyrraeth ac ataliaeth gynnar. Mae llawer o waith yn cael ei gyflawni gan ein swyddogion llesiant addysg a staff eraill sy’n rhoi cymorth i deuluoedd o ran cynorthwyo ysgolion i adnabod plant sy'n dangos arwyddion o bresenoldeb gwael, rhoi sylw i unrhyw anghenion llesiant, a'u helpu i fynd i'r afael ag unrhyw rwystrau sy'n achosi eu presenoldeb gwael.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: “Credaf ei bod yn hollbwysig wobrwyo presenoldeb ardderchog, felly rwyf bob amser yn hynod falch o weld ysgolion yn dosbarthu gwobrwyon i'w disgyblion a'u dosbarthiadau sydd wedi cyflawni'r cyfraddau presenoldeb gorau. Mae gwobrau o'r fath yn cael eu cyflwyno mewn modd cynhwysol, i ysgogi yn hytrach na digalonni disgyblion sydd angen gwella eu presenoldeb eu hunain.

“Hoffwn ddiolch i athrawon am eu ffocws ar bresenoldeb, ac i rieni am fod mor gefnogol, ac wrth gwrs i bob disgybl am werthfawrogi pwysigrwydd presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol.”

Chwilio A i Y