Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Prentisiaid yn ymuno â gwaith adnewyddu morglawdd Porthcawl

Mae pedwar prentis wedi ymuno â thîm Knights Brown i gyfrannu at y gwaith parhaus o adnewyddu Morglawdd y Gorllewin eiconig Porthcawl.

Dechreuodd gwaith yn gynharach eleni ar y cynllun gwerth £6.4m a fydd yn helpu i amddiffyn Porthcawl rhag llifogydd ac unrhyw godiad posib yn lefel y môr yn y dyfodol.

Cam cyntaf y prosiect yw canolbwyntio ar Forglawdd y Gorllewin ac ymgymryd â gwaith adnewyddu ac atgyweirio sylweddol i’r strwythur 200 blwydd oed i sicrhau ei fod yn gallu parhau i wrthsefyll y llanw a thywydd garw'r môr.

Mae sarn dros dro’n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd yn safle’r morglawdd, sydd wedi’i chreu o 6,000 tunnell o ‘graig arfogedig' wedi’i mewnfudo. Bydd hyn yn caniatáu i waith atgyweirio gael ei wneud ar ochr y môr o’r wal gynnal.

Mae bylchau cudd yn strwythur y morglawdd ac mae 16 tunnell o growt yn cael ei osod yn y bylchau bob dydd i'w gryfhau.

Oherwydd yr amrediad llanw eithafol ym Môr Hafren, dim ond bob pythefnos y gellir cael mynediad i ardaloedd penodol a gweithio arnynt gan nad ydynt yn anhygyrch heb lanw ofnadwy o isel. Hyd yn oed yn ystod y cyfnodau hyn, efallai mai dim ond cyfnod o ddwy awr sydd gan y tîm i weithio oherwydd y llanw, gan ei wneud yn gynllun cymhleth a heriol. Disgwylir i'r prosiect gael ei gwblhau yr haf nesaf.

Bydd ail gam y prosiect yn gweld yr arbenigwyr adeiladu, Knights Brown, yn ymgymryd â gwaith i uwchraddio Promenâd y Dwyrain i greu gwell amddiffynfeydd rhag llifogydd rhwng Marina Porthcawl a Thraeth Coney.                                                                                             

Yna bydd y gwaith yn ymestyn i Fae Tywodlyd a chyn belled â Rhych Point, lle bydd amddiffynfeydd llifogydd a gwaith amddiffyn twyni yn cael eu diweddaru.

Fel rhan o'u hymrwymiad i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant, mae Knights Brown wedi croesawu pedwar prentis lleol i'r tîm yn ddiweddar gyda dau yn byw ym Mhorthcawl a Phen-y-bont ar Ogwr, a dau o Abertawe.

Hoffwn groesawu'r pedwar prentis i'r prosiect a dymuno pob lwc iddynt wrth iddynt fynd i'r afael â'r her beirianneg unigryw hon.

Mae'r prosiect yn rhan allweddol o'r seilwaith ar gyfer amddiffyn y dref rhag llifogydd, a bydd hefyd yn helpu i sicrhau datblygiad pellach yn ardal Llyn Halen ym Mhorthcawl.

Bydd yn cadw dros 500 o gartrefi a dros 170 o fusnesau yn ddiogel, ac yn diogelu asedau a seilwaith gwerth miloedd o bunnoedd.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Ariannwyd y gwaith amddiffyn rhag llifogydd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o'r Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol.

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David, canol, gyda Johanna Schwarting (lleoliad Blwyddyn mewn Diwydiant), Hanna Bayoudhi (Lleoliad Haf), Adam Blackmore (Peiriannydd Dan Hyfforddiant) ac Ioan Clift (Prentis Gweithiwr tir). Cydnabyddiaeth: Knights Brown.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y