Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

‘Pobl sydd bron yn 18 oed’ yn cael cynnig brechlyn cyntaf Covid -19

Mae brechlyn cyntaf Covid-19 bellach ar gael i'r rheiny sy'n 17 oed ac yn nesáu at eu pen-blwydd yn 18 oed.

Os ydych chi neu eich plentyn ar fin dathlu eu pen-blwydd yn 18 oed ar neu cyn 31 Hydref 2021, rydych chi/maen nhw'n gymwys i fynychu canolfannau brechu cymunedol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i gael eu brechlyn cyntaf.

Mae hyn yn cynnwys Ravens Court yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AP) lle bydd apwyntiadau galw heibio ar gael rhwng 9.15am a 4.30pm. Mae manylion canolfannau brechu eraill yn y rhanbarth ar gael ar wefan y bwrdd iechyd sy'n cael ei diweddaru'n wythnosol.

Mae dros 195,000 o frechlynnau wedi cael eu rhoi i bobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda thros 91,000 yn yr ardal bellach wedi'u brechu'n llawn.

Dengys ffigyrau diweddaraf gan y bwrdd iechyd fod 78 y cant o oedolion yn y rhanbarth wedi'u brechu'n llawn bellach gyda 89 y cant o'r rheiny dros 18 oed wedi cael eu brechlyn cyntaf o leiaf.

Gall y rheiny nad ydynt wedi cael eu dos cyntaf alw heibio Canolfan Frechu Cymunedol Covid-19 a chael y brechlyn yn y fan a'r lle. Mae'r apwyntiadau galw heibio ar gael yn y rhan fwyaf o ganolfannau brechu cymunedol yn y rhanbarth, ac nid oes angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw. Dylai unrhyw un sydd eisiau manteisio ar yr apwyntiadau galw heibio dos cyntaf ddod â phrawf adnabod gyda nhw, fel pasbort, trwydded yrru neu fil cyfleustod i brofi eu cyfeiriad. 

Gall unrhyw oedolyn dros 18 oed a gafodd eu dos cyntaf fwy nag wyth wythnos yn ôl ac nid ydynt wedi cael apwyntiad am ail ddos, ffonio'r bwrdd iechyd ar 01443 281 163, dewis opsiwn tri, a bydd y tîm yn trefnu apwyntiad i chi.

Mae nifer y brechlynnau wedi'u rhoi yn y fwrdeistref sirol yn sicr yn newyddion da. Mae pobl wedi'u brechu yn llai tebygol o gael symptomau Covid-19, ac yn llai tebygol byth o fynd yn ddifrifol wael, gorfod mynd i'r ysbyty, neu farw ohono. Mae tystiolaeth gynyddol hefyd fod pobl wedi'u brechu yn llai tebygol o drosglwyddo'r feirws i eraill.

Rydym yn erfyn ar y rheiny sydd yn y categori 'bron yn 18 oed' i gael eu brechlyn cyntaf mewn canolfan frechu cyn gynted â phosibl.

Gall unrhyw oedolion nad ydynt wedi cael eu brechu eto ddefnyddio'r apwyntiadau 'galw heibio' o hyd. Mae'r rhain yn cynnig cyfle newydd i unrhyw un sydd wedi gwrthod neu golli eu hapwyntiad cyntaf.

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Chwilio A i Y