Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Plant ysgol i ddysgu gwers i daflwyr sbwriel

Mae plant ysgol yn y Pîl, Mynyddcynffig, Corneli a Chefn Cribwr am roi gwers neu ddwy i'r rhai sy'n taflu sbwriel.

Yn ystod tymor yr hydref, bydd disgyblion o chwe ysgol leol yn arwain ymgyrch sy'n ceisio annog trigolion i roi eu sbwriel yn y bin yn lle taflu sbwriel.

Mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cadwch Gymru’n Daclus a chynghorau cymuned, ynghyd â Sea Quest, bydd y plant yn dysgu am effeithiau niweidiol sbwriel ar eu hamgylchedd lleol drwy gynnal sesiynau codi sbwriel yn eu cymunedau.

Yna bydd y disgyblion yn dylunio posteri gwrth-sbwriel a bydd y dyluniadau a'r sloganau buddugol yn cael eu harddangos ar strydoedd o gwmpas eu hysgolion.

Roedd ein menter ‘Caru a’i chadw’n lân’ yn boblogaidd iawn ymysg plant ysgol Porthcawl yn gynharach eleni, pan fuont yn dylunio cyfres o bosteri a oedd yn procio’r meddwl ac sydd wedi pwysleisio o ddifri pa mor bwysig yw hi i bobl roi eu sbwriel mewn bin. Mae angen i ni wneud i bobl sylweddoli bod taflu sbwriel yn arwain at ganlyniadau i'n hamgylchedd.

Dangosodd y plant ym Mhorthcawl lawer o frwdfrydedd a natur benderfynol i lanhau eu tref, felly rwy'n llawn cyffro wrth i ni ymestyn y fenter i gymuned arall, lle rwy'n disgwyl y bydd yr un lefel o frwdfrydedd!

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn £90,000 gan Cadwch Gymru'n Daclus i ledaenu'r neges yn erbyn taflu sbwriel yn lleol dros y tair blynedd nesaf.

Mae’n ffaith syfrdanol bod hanner poblogaeth Cymru yn cyfaddef eu bod yn taflu sbwriel. Mae'n fater sy'n effeithio ar bob un ohonom, ac yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr rydym yn gwario tua £1.5 miliwn ar godi sbwriel bob blwyddyn. Siawns y byddai'n well gan drethdalwyr lleol helpu i atal sbwriel yn y lle cyntaf, a gwario arian ar wasanaethau hanfodol eraill yn lle hynny?

Rwy’n credu’n gryf mai addysg yw’r ffordd orau o frwydro yn erbyn taflu sbwriel, felly lle gwell i ddechrau nag yn yr ysgol, lle gellir dysgu arferion da i blant o oedran ifanc, a gobeithio newid ffyrdd unrhyw un yn eu teuluoedd sy'n taflu sbwriel hefyd.

Ar ôl cyflwyno’r fenter hon mewn chwe ysgol yn ardal y Pîl, Mynyddcynffig, Corneli a Chefn Cribwr, byddwn hefyd yn ei chyflwyno mewn cymunedau eraill y flwyddyn nesaf. Bu gostyngiad amlwg yn barod mewn sbwriel ym Mhorthcawl yn ystod y misoedd diwethaf, felly rydym yn gobeithio y gellir cynnal effaith gychwynnol yr ymgyrch a gwneud gwahaniaeth go iawn.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau
Disgyblion yn Ysgol Gynradd y Pîl yn casglu sbwriel i ddysgu gwers neu ddwy i’r rhai sy’n taflu sbwriel.

Chwilio A i Y