Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Peidiwch â cholli'ch cyfle i ddweud eich dweud ar gynlluniau ysgolion newydd

Y dyddiad cau i ddweud eich dweud ar gynlluniau a allai gyflawni'r ysgolion newydd cyntaf i gael eu hadeiladu yn ardal Corneli ers dros 40 mlynedd yw dydd Sul 23 Mai.

Dymuniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw disodli ysgolion cynradd Corneli ac Afon y Felin, sy’n heneiddio, gydag ysgol o'r radd flaenaf, newydd sbon, fodern, cyfrwng Saesneg sydd â system fynediad dau ddosbarth, meithrinfa gyda lle i 60 o blant a chanolfan adnoddau gyda lle i 15 ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

Dan y cynigion, gellid sefydlu'r ysgol newydd ym Mhlas Morlais drwy ymrwymo i gytundeb â pherchennog presennol y safle, Tai Cymoedd i'r Arfordir, a chyfnewid y lleoliad ar gyfer tir a adewir yn Afon y Felin. 

Mae'r cynigion hefyd yn amlinellu sut allai'r ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, Ysgol Y Ferch o'r Sgêr, ennill adeiladau cwbl newydd ac ehangu i’r safle presennol lle mae Ysgol Gynradd Corneli ar hyn o bryd i ddod yn ysgol fynediad dau ddosbarth gyda meithrinfa cyfrwng Cymraeg â lle i 60 o blant.

Byddai'r Ganolfan Plant Integredig, sydd wedi'i lleoli ar safle Ysgol Gynradd Corneli ar hyn o bryd, yn parhau i fod wedi'i lleoli yno, a byddai mwynderau cymunedol newydd, megis cyfleusterau chwaraeon awyr agored, ar gael.

Mae'r cynlluniau'n cynrychioli buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd i ddarparu'r gymuned leol â'r ysgolion cyntaf newydd i gael eu hadeiladu yn yr ardal mewn bron i 40 o flynyddoedd, a rhoi'r amgylchedd dysgu modern gorau posibl i blant.

Rydym eisoes wedi cwblhau ystod eang o ymgynghoriadau statudol, gan obeithio y bydd cymaint â phosibl o bobl yn manteisio ar y cyfle hwn i ddweud eu dweud ar y cynigion.

Mae hwn yn gyfle i ddarparu'r gymuned leol ag ysgolion newydd, cwbl fodern sy'n addas ar gyfer y 21ain ganrif, wedi'u hadeiladu yn ôl manylebau llawn Llywodraeth Cymru a'u dylunio i fod o fudd i ddisgyblion cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

I ddweud eich dweud ar y cynigion, anfonwch eich sylwadau i edsu@bridgend.gov.uk neu ysgrifennwch at Lindsay Harvey, Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd, Uned Cymorth Cyfarwyddiaeth Addysg a Chymorth i Deuluoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y