Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

‘Partneriaeth’ yn allweddol i drawsnewid cyn adeilad adfeiliedig yng nghanol y dref

Mae gwaith i drawsnewid cyn adeilad adfeiliedig yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi adfywio’r safle fel busnes lleol llwyddiannus a llety fforddiadwy newydd.

Wedi’i leoli yn 11 Stryd Nolton, cafodd yr adeilad eiddo preifat ei ddefnyddio’n fwyaf diweddar fel bwyty McDonalds nes iddo gau yn 2006. Roedd yr adeilad wedyn yn wag am bron i 10 blynedd cyn i Coastal Housing, cymdeithas dai wedi’i lleoli yn Abertawe, ei brynu.

Cynhaliodd Coastal Housing waith adnewyddu helaeth ar yr adeilad drwy gael gafael ar gymorth grant tai cymdeithasol Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae'r safle bellach yn gartref i fflatiau fforddiadwy ar y lloriau uchaf yn ogystal â bwyty poblogaidd, La Cocina, sy'n meddiannu uned fasnachol ar y llawr gwaelod.

Roedd y gwaith hefyd wedi’i gefnogi gan Grant Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, a ariannodd y gwaith o osod y ddwy uned fasnachol ar y safle.

Mae’n wych gweld bod yr adeilad hwn yng nghanol y dref, sydd wedi bod yn adfail ers sawl blwyddyn, wedi cael bywyd newydd.

Drwy gydweithio mewn partneriaeth, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Llywodraeth Cymru, Coastal Housing a pherchnogion La Cocina wedi rhoi defnydd newydd i’r safle, nid yn unig fel busnes bywiog, ond fel ffynhonnell o lety fforddiadwy sy’n cyd-fynd â’n gweledigaeth o greu cymuned newydd a ffyniannus o bobl, sy’n byw ac yn gweithio yng nghanol y dref, a all gefnogi masnach leol.

Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters: “Rwy’n falch ein bod yn medru cyfrannu at y prosiect pwysig hwn drwy ein rhaglenni Grant Tai Cymdeithasol a Thrawsnewid Trefi, sy’n cynnig tai cymdeithasol yn ogystal â chefnogaeth ar gyfer adferiad economaidd a chymdeithasol ein canol trefi a dinasoedd ledled Cymru.

"Bydd adfer yr adeilad hwn, sydd wedi bod yn adfail ers nifer o flynyddoedd, yn hwb mawr i'r gymuned ym Mhen-y-bont ar Ogwr."

Ychwanegodd Dan Apsee, perchennog La Cocina: “Roedd y gwaith a gynhaliwyd ac ail lunio’r bwyty yn bosibl yn bennaf drwy weithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Nid yn unig mae hyn wedi’n galluogi i ail-ddatblygu’r adeilad ar Stryd Nolton, mae hefyd wedi helpu i ail-gyflwyno ein bwyty tapas a bar coctels bywiog.”

Chwilio A i Y