Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Pam nad yw ail ddos y brechiad yn cael ei gynnig drwy glinigau galw heibio

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi ateb un o'r ymholiadau mwyaf cyffredin ynglŷn â'r brechiad a'r canolfannau galw heibio.

Mae'r bwrdd iechyd yn dweud ei fod wedi derbyn nifer o sylwadau ar gyfryngau cymdeithasol yn gofyn pam na allwch chi gael ail ddos brechiad Covid-19 mewn canolfannau galw heibio.

Ar hyn o bryd, nid oes rheswm dros gerdded i mewn ar gyfer eich ail ddos, oherwydd unwaith y byddwch wedi cael eich brechiad cyntaf, cysylltir â chi drwy lythyr neu alwad ffôn gyda dyddiad apwyntiad ar gyfer eich ail ddos.

Mae'n bosibl y bydd hyn yn newid wrth i'r rhaglen frechu fynd rhagddi a darperir diweddariadau ar wefan y bwrdd iechyd.

Gall y rheiny nad ydynt wedi cael eu dos cyntaf alw heibio Canolfan Frechu Cymunedol Covid-19 a chael y brechiad yn y fan a'r lle. Mae'r apwyntiadau galw heibio ar gael yn y rhan fwyaf o ganolfannau brechu cymunedol yn y rhanbarth, ac nid oes angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Dylai unrhyw un sydd eisiau manteisio ar yr apwyntiadau galw heibio dos cyntaf ddod â phrawf adnabod gyda nhw, fel pasbort, trwydded yrru neu fil cyfleustod i brofi eu cyfeiriad. 

Mae hyn yn cynnwys Ravens Court yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AP) lle bydd apwyntiadau galw heibio ar gael rhwng 9.15am – 4.30pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn. Mae manylion yn ymwneud â phryd mae'r ganolfan frechu ar agor ar gael ar wefan Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg sy'n cael ei diweddaru'n wythnosol.

Mae trefniadau ar gyfer apwyntiadau ail ddos yn parhau a byddant yn rhedeg ochr yn ochr â'r brechiadau galw heibio yn ôl yr arfer.

Rydym yn parhau i annog y rhai nad ydynt wedi cael eu brechiad cyntaf i wneud hynny cyn gynted â phosibl ac i'r rhai a wahoddir i gael eu hail ddos i wneud pob ymdrech i fynychu eich apwyntiad.

Mae'n bwysig i ni nawr dynnu ynghyd fel cymuned i ddiogelu ffrindiau a theulu. Nid yw Covid-19 wedi diflannu ac mae'n bwysig ein bod yn parhau i fod yn wyliadwrus a chymryd pob cam sy’n hanfodol i sicrhau nad ydym yn parhau i ledaenu'r feirws ymhellach.

Gall oedolion nad ydynt wedi cael eu brechu eto ddefnyddio’r apwyntiadau ‘galw heibio’. Mae’r rhain yn cynnig cyfle i unrhyw un sydd wedi gwrthod neu golli eu hapwyntiad cyntaf ddal i fyny.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Chwilio A i Y