Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Nifer uchel o geisiadau wedi’u cyflwyno ar gyfer lleoedd mewn meithrinfeydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhybuddio y bydd llai o leoedd rhan amser ar gael mewn meithrinfeydd yn 2022 oherwydd nifer uchel o geisiadau.

Er bod niferoedd y ceisiadau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, mae tîm derbyniadau ysgolion y cyngor hefyd yn adrodd ar gynnydd yn nifer y rhieni a gofalwyr sy’n gwneud cais am leoedd rhan amser mewn meithrinfeydd.

Wrth bennu nifer y lleoedd meithrin rhan amser sydd ar gael i'w cynnig mewn unrhyw ysgol, bydd yr awdurdod lleol yn ystyried capasiti'r safle a ddefnyddir ar gyfer disgyblion meithrin, y nifer derbyn cyhoeddedig a nifer y disgyblion meithrin llawn amser sydd eisoes ar gofrestr yr ysgol.

Mae’r cyngor yn argymell yn gryf bod yr holl rieni/gofalwyr yn cynnwys ail ysgol ddewisol yn eu cais, oherwydd y posibilrwydd o alw sylweddol am leoedd mewn rhai ysgolion.

Bydd rhai rhieni a gofalwyr yn gwneud cais i ysgol sydd y tu hwnt i’w dalgylch, ond sy’n agosach at weithle, neu gartref perthynas, e.e. mam-gu neu dad-cu. Os oes mwy o geisiadau am leoedd mewn ysgol nag sydd ar gael, caiff ceisiadau o fewn y dalgylch eu blaenoriaethu.

Ymhlith yr ysgolion cynradd sy'n profi galw sylweddol ar hyn o bryd mae Pencoed, Croesty, Coety, Llangrallo, Llidiard, Penybont, Tremains, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr ac Ysgol Gynradd Gymraeg Cynwyd Sant. Mae hyn yn debyg i'r cylch derbyn diwethaf.

Rydym yn profi cynnydd sylweddol yn y galw am leoedd rhan amser yn y cylch diweddaraf o geisiadau am leoedd meithrin, ac os bydd hyn yn parhau, mae’n anochel y bydd rhaid i rai ceisiadau gael eu gwrthod. Bydd ein staff derbyniadau ysgol yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi rhieni a gofalwyr, ond nodwch y bydd yn rhaid i rai nad ydynt wedi nodi ail ddewis ar eu ffurflen gyflwyno cais newydd os nad ydynt yn llwyddiannus gyda'u dewis cyntaf.

Efallai y bydd unrhyw riant/gofalwr y gwrthodir ei gais yn dymuno ystyried trefniadau amgen i le meithrin rhan amser mewn ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol ar gyfer ei blentyn. Er enghraifft, mae modd cael mynediad at 10 awr o addysg mewn lleoliad gofal plant nad yw’n cael ei gynnal gan yr awdurdod lleol.

Dylai unrhyw riant sy’n dymuno cael gafael ar wybodaeth am opsiynau o’r fath gysylltu â thîm Gofal Plant yr awdurdod lleol drwy ffonio 01656 642649 neu e-bostio childcareteam@bridgend.gov.uk. Fel rhan o Fand B rhaglen foderneiddio Ysgolion y 21ain, a fydd yn gweld buddsoddiad o £68m mewn ysgolion a chyfleusterau addysgol newydd ar draws y fwrdeistref sirol, bydd nifer y lleoedd mewn ysgolion yn cynyddu.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Chwilio A i Y