Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

'Ni ddylai cymunedau danseilio'r pandemig'

Wrth i Gymru ddechrau ei hail wythnos o'r cyfnod clo atal cenedlaethol, diolchir cymunedau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am eu hymdrechion ac fe'u hanogir nhw i ddal ati gyda'r gwaith da.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Rydym ni i gyd wedi gwneud ymdrech enfawr i arafu lledaeniad Covid-19, a dylai cymunedau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr deimlo'n falch o hyn.

"Mae'n bwysicach nag erioed ein bod nid yn unig yn sicrhau bod yr ymdrechion hyn yn parhau, ond hefyd ein bod yn addasu ein hymddygiadau a'n hagweddau unwaith bydd cyfnod clo Cymru yn dod i ben ddydd Llun 9 Tachwedd.

"Byddai tanseilio'r coronafeirws, ceisio dod o hyd i ffyrdd o gwmpas y cyfyngiadau neu roi'r ffidil yn y to oherwydd 'blinder o'r pandemig' yn dadwneud yr holl waith caled a'r aberth.

"Byddai'n rhoi pobl mewn risg, ac yn lleihau'r cyfle i sicrhau y bydd tymor y Nadolig mor normal â phosibl dan yr amgylchiadau cyfredol.

"Yn syml, os nad yw pobl yn symud o gwmpas, nid yw'r firws ychwaith. Y cyfnod clo o bythefnos yw ein cyfle gorau o leihau cyfraddau lledaenu yn eang, ac atal ysbytai rhag cael eu llethu yn ystod yr hydref a'r gaeaf hwn.

"Rwy'n gobeithio y bydd trigolion lleol yn cefnogi'r ymdrechion hyn er mwyn amddiffyn ein hunain, ein ffrindiau a'n teuluoedd, a'n cymunedau."

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford: "Mae hwn yn firws sy'n ffynnu ar gyswllt dynol.

"Mae cyswllt cymdeithasol yn bwysig i ni gyd, ond er mwyn cadw ein hunain a'n hanwyliaid yn ddiogel, rhaid i ni feddwl yn ofalus am ei holl gyfarfodydd a'n cysylltiadau â phobl eraill, a cheisio â'u lleihau er mwyn lleihau ein risg o gael ein heintio.

"Yn hytrach na gofyn beth allwn ni ei wneud neu ddim ei wneud, mae angen i ni ofyn i'n hunain, beth ddylem ni ei wneud i gadw ein teuluoedd yn ddiogel?

"Mae rheolau a rheoliadau'r llywodraeth yma i helpu. Ond mae'r cryfder go iawn yn y penderfyniadau a wnawn a'r camau y cymerwn gyda'n gilydd."

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd nifer o fesurau ychwanegol yn parhau i fod mewn grym unwaith bydd y cyfnod clo atal yn dod i ben ddydd Llun 9 Tachwedd.

Bydd angen i bobl barhau i gadw at fesurau ymbellhau cymdeithasol o ddau fetr a gwisgo masgiau mewn mannau cyhoeddus caeëdig, gan gynnwys wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a thacsis.

Bydd y gofyniad i weithio gartref lle bynnag sy'n bosibl yn parhau i fod mewn grym, yn ogystal â'r cyfyngiad dwy aelwyd mewn perthynas â ffurfio 'swigen'.

Wedi dweud hynny, bydd hyd at 15 o bobl yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau dan do wedi'u trefnu a hyd at 30 mewn gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu, a rhaid dilyn mesurau ymbellhau cymdeithasol, hylendid dwylo a mesurau diogelwch coronafeirws eraill.

Bydd yr holl safleoedd y gofynnwyd iddynt gau yn ystod y cyfnod clo atal - megis bwytai, caffis, tafarndai a champfeydd - yn cael ailagor. Dylai pobl barhau i osgoi teithio heb fod gwir angen, ond ni fydd cyfyngiadau cyfreithiol mewn perthynas â theithio yng Nghymru i breswylwyr Cymru.

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU mewn perthynas â chyfnod clo newydd yn Lloegr, mae gweinidogion Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â thrafodaethau parhaus gyda'r sector lletygarwch a bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi yn fuan.

Caniateir i ysgolion, eglwysi, mannau addoli a chanolfannau cymunedol ailagor eto ar ddydd Llun 9 Tachwedd, a bydd canolfannau ailgylchu cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ailagor fel arfer.

Gallwch ddarllen y manylion llawn ar wefan Llywodraeth Cymru, ond mae'r canlynol yn cynnig crynodeb o'r prif ffyrdd y bydd yn effeithio ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhagor o wybodaeth

Mae gwefan y cyngor yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth mewn perthynas â'r pandemig coronafeirws, gan gynnwys cyfres o gwestiynau cyffredin.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y