Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newidiadau pellach yn ymwneud â’r pandemig ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd newidiadau pellach yn ymwneud â’r pandemig yn dod i rym ledled Cymru ar 26 Rhagfyr wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi mesurau newydd er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r lledaeniad Covid-19.

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, golyga hyn fod ymbellhau cymdeithasol o ddau fetr yn angenrheidiol yn yr holl safleoedd sy’n agored i’r cyhoedd, yn cynnwys gweithleoedd, a chaiff uchafswm o chwe unigolyn ymgynnull mewn safleoedd rheoledig megis sinemâu, theatrau, tai bwyta, caffis a lleoliadau lletygarwch eraill.

Bydd gwasanaeth bwrdd a chasglu manylion cyswllt yn angenrheidiol ymhob safle trwyddedig, a bydd angen gorchuddion wyneb ymhob lleoliad lletygarwch drwy’r amser heblaw pan fyddwch yn eistedd.

Caiff uchafswm o 30 unigolyn ymgynnull ar gyfer digwyddiad dan do, tra bydd hyd at 50 unigolyn yn cael mynychu digwyddiadau awyr agored. Mae hyd at 50 o bobl hefyd yn cael gwylio chwaraeon tîm, ac mae eithriad ar gyfer digwyddiadau plant.

Er nad oes cyfyngiadau ar y niferoedd sy’n cael ymgynnull yn y cartref, mewn gerddi, yn yr awyr agored neu oddi mewn i lety gwyliau, cynghorir pobl i weithredu’n ofalus ac yn synhwyrol, ac i ddilyn rhai rheolau syml:

  • Cyfyngwch ar y nifer o ymwelwyr rydych yn eu gwahodd i’ch cartref.
  • Gofynnwch iddynt gymryd prawf llif unffordd yn y bore cyn eu hymweliad.
  • Ceisiwch gwrdd yn yr awyr agored neu mewn lle dan do sydd wedi ei awyru’n dda.
  • Darwahanwch yr ymweliadau disgwyliedig er mwyn rheoli’r niferoedd.
  • Cadwch bellter cymdeithasol
  • Cynhaliwch hylendid dwylo da.

Wrth gyhoeddi'r canllawiau newydd, dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford: “Rydym yn wynebu sefyllfa ddifrifol iawn yng Nghymru. Mae ton o haint a achoswyd gan yr amrywiolyn Omicron newydd a heintus iawn, ac sy’n lledaenu’n gyflym, ar ei ffordd atom.

“Rydym yn newid y rheolau ar gyfer busnesau ac ambell i le cyhoeddus, ble mae amrywiaeth o wahanol bobl yn cymysgu’n ddyddiol, ac rydym yn cyhoeddi cyngor clir a chadarn er mwyn helpu pobl i gadw’n ddiogel yn eu cartrefi preifat eu hunain ac wrth gyfarfod eraill.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Mae’r mesurau yn fersiwn ddiwygiedig o lefel rhybudd dau er mwyn ymateb i’r amrywiolyn Omicron newydd, ac maent wedi eu dylunio i gadw busnesau ar agor ac yn masnachu ac i ddiogelu cwsmeriaid a staff.

“Fel rhan o’r mesurau newydd, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ei bod yn dyblu’r pecyn cymorth ariannol a gyhoeddwyd yn ddiweddar i £120m ar gyfer busnesau clybiau nos, manwerthu, hamdden a thwristiaeth.

“Y ffordd orau i ni gyd allu ymladd y lledaeniad coronafeirws yw drwy sicrhau ein bod yn derbyn ein dosau o’r brechlyn atgyfnerthu. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau bod dros 60 y cant o’r boblogaeth sy’n gymwys ar draws y rhanbarth wedi cael eu brechlyn atgyfnerthu erbyn hyn, a bod bron i 60,000 o frechlynnau atgyfnerthu wedi eu rhoi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Gydag achosion o’r amrywiolyn Omicron yn cynyddu’n gyflym ym mhob cwr o Gymru, mae’n parhau i fod yn gwbl hanfodol i sicrhau ein bod wedi ein brechu’n llawn cyn gynted ag y bo modd.”

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg hefyd wedi cadarnhau fod newidiadau yn cael eu cyflwyno yng nghanolfan brechu Ravens Court lle cynhelir y brechlynnau a’r brechlynnau atgyfnerthu.

Oherwydd prinder staff parhaus, mae’r apwyntiadau ar gyfer y brechlyn atgyfnerthu rhwng 8pm a 10pm wedi eu canslo. Yn hytrach, cysylltir ag unrhyw un sydd wedi cael cynnig apwyntiad brechlyn atgyfnerthu ar ôl 8pm i ofyn iddynt fynychu’r ganolfan unrhyw bryd rhwng 8am – 7.30pm ar yr un diwrnod â’u hapwyntiad – bydd angen i chi ddod â’ch llythyr neu neges destun sy’n manylu’ch apwyntiad a ganslwyd gyda chi.

Er mwyn osgoi ciwiau hir, atgoffir pawb sydd wedi derbyn apwyntiadau rhwng 8am ac 8pm i gyrraedd dim cynt na 10 munud o flaen amser eu hapwyntiad.

Nid yw canolfannau brechu cymunedol yn cynnig gwasanaeth brechu atgyfnerthu galw heibio, ond maent yn parhau i gynnig clinigau galw heibio i unigolion nad ydynt hyd yma wedi cael eu dos cyntaf, neu sy’n hen barod i gael eu hail ddos.

Mae apwyntiadau galw heibio ar gyfer y dos cyntaf ar gael i bobl 16 oed a hŷn, tra bod apwyntiadau galw heibio ar gyfer yr ail ddos ar gael i bobl 18 oed a hŷn. Mae hyn yn cynnwys canolfan frechu Ravens Court ym Mhen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AP) sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer galw heibio rhwng 11am-4.30pm, dydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 11am-12pm ar ddydd Gwener 24 Rhagfyr.

Mae cyfleusterau profi symudol yn parhau i fod ar gael ar gyfer unrhyw un sy'n profi symptomau coronafeirws. Mae cyfleuster profi gyrru drwodd wedi agor ar hen safle Revlon ym Maesteg (CF34 9TS) ac mae ar gael rhwng 9am a 5pm. Mae cyfleuster profi gyrru drwodd hefyd ar gael yng Nghanolfan Gymunedol Llidiart a Choety (CF31 1PA) o 9am-5pm.

Yn olaf, mae canolfan brofi galw heibio ar gael ym maes parcio'r Neuadd Fowlio ar Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH) rhwng 8am-8pm – sylwch fod rhaid gwneud apwyntiad o flaen llaw ar draws y tri safle.

Gallwch drefnu apwyntiadau profi drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru neu ffonio 119. Neu, os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd, ffoniwch 18001119.

Am ragor o wybodaeth ynghylch profi a brechiadau Covid-19, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Chwilio A i Y