Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newidiadau dros dro i wasanaethau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a hynny ar unwaith

Datganiad ar y cyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

Mae nifer yr achosion o COVID-19 ledled Cymru wedi cynyddu’n sylweddol, ac oherwydd hyn mae ein gwasanaethau iechyd a gofal yn dal i fod dan bwysau mawr, ac mae disgwyl i hyn barhau dros yr wythnosau nesaf.

Cymaint yw’r pwysau yn ein hardaloedd ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, dros yr wythnos ddiwethaf mae bron 4 o bobl wedi dal yr haint bob 10 munud. Mae’r cyfraddau trosglwyddo yn ein hardaloedd ymhlith yr 20 o ardaloedd uchaf yn y DU gyfan.

Oherwydd y sefyllfa hon, mae ein timau iechyd a gofal cymdeithasol ledled ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn parhau i weithio’n agos er mwyn sicrhau ein bod ni yn y sefyllfa orau posib i oroesi’r wythnosau hollbwysig nesaf yn ystod cyfnod y Nadolig a’r flwyddyn newydd.

Eleni, bydd y cynnydd traddodiadol yn y galw am ein gwasanaethau yn sylweddol fwy na’r arfer o ystyried y cyfraddau trosglwyddo COVID-19 uchel, ac mae hyn yn achosi risg go iawn i’n gallu i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol. 

Mae’r straen presennol ar y system iechyd yn ddifrifol.  Ar draws y Bwrdd Iechyd, mae 419 o gleifion yn ein hysbytai gydag achos posib o COVID-19, achos wedi ei gadarnhau o COVID-19 neu yn gwella ar ôl cael COVID-19, ac mae ein gwelyau gofal dwys ar hyn o bryd yn agos at fod yn llawn.  Mae mwy na 50 o gleifion yn ein hysbyty dros dro, Ysbyty’r Seren. Mae nifer o aelodau o’n staff iechyd a gofal cymdeithasol gartref gyda COVID-19 ac mae hyn yn creu rhagor o heriau o ran darparu ein gwasanaethau.

Oherwydd hyn, ar 16 Rhagfyr, gwnaeth Cwm Taf Morgannwg benderfyniad anodd i ddechrau gohirio rhai o’i wasanaethau ac adleoli staff o’r gwasanaethau hyn er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau craidd a brys ar draws y Bwrdd Iechyd:

  • Bydd pob clinig i gleifion allanol sydd ddim yn glinig brys yn cael ei ohirio – gan gynnwys clinigau wyneb yn wyneb ac ar-lein
  • Bydd pob llawdriniaeth sydd ddim yn un frys yn cael ei gohirio
  • Bydd pob clinig nyrsys arbenigol yn cael ei ohirio
  • Bydd pob gwasanaeth diagnostig sydd ddim yn un brys (e.e. radioleg/endosgopi) yn cael ei ohirio
  • Byddwn ni’n dal i weld cleifion gwasanaethau canser brys a chleifion y mae angen sylw clinigol ar frys arnyn nhw

Byddwn ni’n gweithio i sicrhau bod pob claf, sy’n ddigon iach heb fod angen gofal ysbyty arno mwyach, yn cael ei ryddhau’n gyflym, a hynny ar ôl cael asesiad risg. Bydd ein rhaglen frechu rhag COVID-19 yn parhau i gael ei chynnal hefyd.

Mae llawer o ystyriaeth wedi cael ei rhoi i’r penderfyniad hwn gan fod hyn yn golygu na fydd pobl yn ein cymunedau’n gallu defnyddio rhai gwasanaethau lleol y GIG a bydd rhaid i lawer o gleifion allanol aros yn hirach am apwyntiadau a llawdriniaethau.  Fodd bynnag, mae’r cyfraddau trosglwyddo, a’r cynnydd cysylltiedig yn nifer y derbyniadau i’r ysbyty, yn golygu nad oes dewis arall os ydyn ni am barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a brys.

Rydyn ni’n galw ar ein cymunedau i ddod ynghyd a gwneud popeth posib i atal lledaeniad y feirws er mwyn #DiogeluCymru  Gallwch chi helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu yn ein cymunedau.  Er mwyn achub bywydau nawr, peidiwch â chymysgu â phobl eraill a pheidiwch â rhoi eich hun a’ch teulu mewn perygl er mwyn cadw traddodiad y Nadolig hwn.

Mae rhan gyda chi i’w chwarae hefyd drwy ddefnyddio’r gwasanaeth priodol ar gyfer eich gofal:

  • GIG 111 – ar-lein GIG 111 Cymru a thrwy ffonio 111
  • Eich meddyg teulu lleol
  • Eich fferyllydd cymunedol lleol

Peidiwch â ffonio 999 oni bai bod symptomau gyda chi sy’n bygwth bywyd.

Fel bob tro, hoffem ni ddiolch i’n staff ar draws pob un o’r pedwar sefydliad am eu hymrwymiad parhaus i’n cymunedau. 

Byddwn ni’n monitro’r trefniadau hyn ac yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â’r newidiadau dros dro hyn.  Ewch i www.cwmtafmorgannwg.wales

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y