Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newidiadau diweddaraf i reolau'r pandemig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd nifer o newidiadau'n dod i rym ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf, yn dilyn yr adolygiad diweddaraf ar gyfyngiadau'r pandemig.

Bydd gorchuddion wyneb yn parhau'n ofyniad cyfreithiol ym mhob lle cyhoeddus dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond ni fydd yn rhaid eu gwisgo mewn mannau addysgiadol a lletygarwch.

Bydd hyd at chwech o bobl yn gallu cwrdd dan do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau, ac ni fydd cyfyngiad ar nifer y bobl all ymgynnull yn yr awyr agored.

Bydd gan safleoedd a digwyddiadau awyr agored fwy o hyblygrwydd o ran pellter corfforol, a gellir cynnal digwyddiadau wedi'u trefnu dan do ar gyfer hyd at 1,000 o bobl, os ydynt yn eistedd, a hyd at 200 o bobl os ydynt yn sefyll.

Bydd y rheolau blaenorol, oedd yn gofyn i bobl oedd yn mynychu digwyddiadau i eistedd er mwyn bwyta neu yfed, hefyd yn cael eu codi.

Er bod cyngor swyddogol yn argymell y dylid osgoi teithio dramor os nad yw'n hanfodol, ac i fynd ar wyliau ym Mhrydain eleni,

ni fydd yn rhaid i oedolion ac unigolion dan 18 oed sydd wedi cael eu brechu'n llawn hunanynysu ar ôl dod gartref o wledydd sydd ar y rhestr oren o ddydd Llun 19 Gorffennaf ymlaen.

Mae newidiadau eraill hefyd, yn cynnwys y gall 30 o blant o sefydliadau megis y Brownis a'r Sgowtiaid fynychu canolfannau preswyl yn ystod gwyliau'r haf, a bydd yn rhaid i fusnesau rannu gwybodaeth gyda'u staff am y risgiau a'r mesurau lliniaru sydd o fewn eu cynlluniau asesu risg Covid-19.

Mae'n braf gweld fod y diweddariad newydd i gyfyngiadau'r pandemig yn ein galluogi ni i fwynhau mwy o ryddid, ond mae'n rhaid i ni gofio fod achosion coronafeirws yn codi.

Mae'n rhaid i ni fod yn ofalus, ac ymddwyn fel cymuned unedig er mwyn diogelu eraill rhag y risg o amlygiad.

Mae cyfraddau brechu'n uchel ar draws y fwrdeistref sirol, ac mae bron i 83,000 o drigolion eisoes wedi manteisio ar gael dwy ddos o'r brechlyn. Ond mae'n bwysig i bawb chwarae ei ran wrth ddisgwyl am yr adolygiad nesaf ar y pandemig, a'r cyfle i symud yn ddiogel o lefel rhybudd un i lefel rhybudd sero.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Chwilio A i Y