Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Myfyrwyr chweched dosbarth yn anelu at wneud Bracla'n gymuned sy'n fwy cyfeillgar i ddementia

Mae pobl ifanc caredig ym Mracla yn arwain ymgyrch i wneud eu cymuned yn fwy addas ar gyfer pobl sy'n byw â dementia.

Mae myfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol Archesgob McGrath wedi cwblhau hyfforddiant sy'n gyfeillgar i ddementia yn ddiweddar fel eu bod yn gallu codi ymwybyddiaeth ymysg eu cyd-ddisgyblion, busnesau lleol a thrigolion ynghylch effeithiau dementia.

Maent am greu cymuned lle mae gan bobl ddealltwriaeth well, yn fwy goddefgar a chefnogol o'r cyflwr.

A hwythau wedi cwblhau eu hyfforddiant gyda’r Gymdeithas Alzheimer's, mae'r disgyblion bellach yn Hyrwyddwyr Dementia ac wedi cynnal eu sesiwn wybodaeth gyntaf a fynychwyd gan gynghorwyr lleol, rhieni, aelodau o'r eglwysi lleol a chynrychiolwyr o feddygfeydd teulu.

I ddatblygu eu hachos ymhellach, mae'r disgyblion wedi partneru â Julie Carter a Chris Lloyd, sy'n gweithio yn Nhîm Rhwydwaith Cymunedol Integredig y Dwyrain, sy'n cynnwys staff o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Mae'n braf gweld myfyrwyr yn cymryd rhan yn y fenter Dementia Gyfeillgar. Yn aml, mae pobl â dementia'n tueddu i deimlo'n ynysig ac yn gallu dioddef o unigrwydd, ond, mae ffrindiau dementia o fewn y gymuned yn sicrhau eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu deall, eu gwerthfawrogi ac yn gallu cyfrannu at eu cymuned.

Mae'r prosiect hwn yn dangos pa mor bwysig yw ymwneud â'r gymuned a phwysigrwydd gweithio gyda'n gilydd. Rwy'n edrych ymlaen at weld mwy gan y disgyblion pan fyddant yn cyflwyno eu prosiect yn nigwyddiad 'Perthynas Ddynol' Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar Ddiwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd ym mis Mawrth. Rwy'n gobeithio y bydd gwaith y disgyblion yn ysbrydoli eraill i helpu pobl sydd â dementia i fyw mor dda â phosibl.

Cynghorydd Phil White, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar y cyngor

Bydd disgyblion ffrindiau dementia Ysgol Archesgob McGrath yn cynnal sesiynau ymwybyddiaeth pellach yn ystod mis Mawrth. Am fwy o wybodaeth am hyn ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch eu prosiect, dilynwch eu cyfrif Twitter: @ArchDementia

Gall busnesau neu sefydliadau a fyddai'n hoffi gwybod mwy am y sesiynau ymwybyddiaeth dementia gyfeillgar gysylltu â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) ar 01656 810400 neu gysylltu â’r Gymdeithas Alzheimer's ar 01656 647158.

Chwilio A i Y