Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mwy o gymorth arbenigol i blant ag awtistiaeth

Bydd plant ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig yn cael cymorth arbenigol yn Ysgol Gynradd Pencoed.

Mae disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr, Estyn a’r gymuned ehangach wedi ymateb yn gadarnhaol i ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch cynnig i sefydlu canolfan adnoddau dysgu arbenigol yn yr ysgol a fyddai’n croesawu plant o bob rhan o’r fwrdeistref sirol.

Fe gafodd Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ganlyniadau yr ymgynghoriad yr wythnos hon, ac fe gyhoeddir hysbysiad statudol yn awr er mwyn i sylwadau eraill gael eu hystyried yn ystod y 28 diwrnod nesaf.

Ar yr amod nad oes gwrthwynebiadau difrifol, fe agorir y ganolfan adnoddau dysgu newydd yn yr ysgol mewn pryd ar gyfer y tymor newydd ym mis Medi.

Mae nifer y bobl ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig yn cynyddu felly rydym ni wedi cymryd camau bras i sicrhau bod y bobl ifanc hyn yn cael cymorth arbenigol i ddiwallu eu hanghenion o fewn amgylchedd ysgol brif ffrwd pryd bynnag y bo hynny’n bosibl.

Sefydlwyd canolfan adnoddau yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd eisoes er mwyn i blant ag awtistiaeth sy’n siarad Cymraeg gael parhau a’u haddysg ysgol uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym hefyd yn datblygu cynnig i sefydlu adnodd yn un o’n hysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg, felly bu llawer o gynnydd.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith,

Byddai lle yn yr adnodd yn Ysgol Gynradd Pencoed i uchafrif o wyth disgybl o flynyddoedd 3 i 6 (oedran 7 i 11) mewn dosbarth yn cynnwys un athro a dau swyddog cymorth dysgu. Bydd y cwricwlwm yn cael ei deilwra i ddiwallu eu hanghenion.

Mae’r cyngor wedi cyhoeddi’r adroddiad ymgynghori llawn ac wedi cyhoeddi’r hysbysiad statudol sy’n gwahodd unrhyw wrthwynebiadau ysgrifenedig ffurfiol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y