Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mwy o grantiau'r Gist Gymunedol yn rhoi hwb i glybiau chwaraeon lleol

Mae mwy nag £8,000 wedi'i fuddsoddi mewn chwaraeon lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr diolch i rownd ddiweddaraf grantiau'r Gist Gymunedol.

Mae'r Gist Gymunedol, menter sy'n cael ei hariannu gan Chwaraeon Cymru, ei chynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'i chytuno gan banel o wirfoddolwyr, yn cynnig grantiau gwerth hyd at £1,500 fel bod clybiau chwaraeon, sefydliadau a grwpiau yn gallu helpu mwy o bobl i fod yn fwy actif yn fwy aml.

Ymysg y rheini sy'n cael hwb gan y rownd ddiweddaraf o grantiau yw clwb rhedeg y Cornelly Striders. Gan fod y clwb yn tyfu'n gyflym, maent wedi derbyn £960 i wario ar hyfforddi'r arweinwyr ychwanegol mae eu hangen arnynt i gynnal eu sesiynau.

Bydd Clwb Triathlon Pencoed hefyd yn hyfforddi hyfforddwr newydd diolch i grant gwerth £540 y gwnaethant dderbyn, a bydd Clwb Bechgyn a Merched Abercynffig yn sefydlu tîm pêl-droed dan 7 oed newydd.

Cawsant grant gwerth £1,225 a byddant yn ei ddefnyddio i ariannu addysg hyfforddi, cymorth cyntaf a chyrsiau diogelu yn ogystal â'r offer mae ei angen er mwyn sefydlu tîm newydd.

Roedd pum clwb lleol arall – Achubwyr Bywyd Rest Bay, Saethwyr Targed Maes Tondu, Clwb Trampolinio Vertigo, Clwb Gymnasteg All Star a'r Grŵp Diddordeb Cymunedol Impetus Dance – hefyd yn llwyddiannus gyda'u ceisiadau am arian.

Ers y mileniwm, mae cynllun y Gist Gymunedol wedi buddsoddi ymhell dros filiwn o bunnau mewn chwaraeon lleol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan helpu i ddarparu'r offer mae ei angen i sefydlu clybiau newydd a hyfforddi gwirfoddolwyr sy'n sylfaen i chwaraeon cymunedol.

Y tu ôl i bob clwb chwaraeon llwyddiannus y mae grŵp ymroddedig o wirfoddolwyr a hyfforddwyr sy'n rhoi eu hamser i eraill oherwydd eu bod yn dwlu ar chwaraeon. Rwyf wrth fy modd bod cynllun y Gist Gymunedol yn ariannu'r unigolion hyn unwaith yn rhagor fel eu bod yn derbyn yr hyfforddiant angenrheidiol er mwyn darparu cyfleoedd o safon fel bod pobl eraill yn gallu mwynhau bod yn actif.

Hoffwn atgoffa’r holl glybiau, sefydliadau a grwpiau lleol os oes ganddynt syniad ar gyfer creu cyfleoedd chwaraeon newydd ond bod angen hwb arnynt i’w gwireddu, yna mae'r Gist Gymunedol yno ar eich cyfer. Mae gan bob clwb, sefydliad neu grŵp yr hawl i wneud cais am grant gwerth hyd at £1,500 bob blwyddyn. Mae gennym £24,705 yn weddill o hyd yn y Gist Gymunedol i'w rannu rhwng derbynwyr teilwng yn y flwyddyn ariannol bresennol hon felly peidiwch â cholli'r cyfle

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Am ragor o wybodaeth am gynllun y Gist Gymunedol, ewch i wefan Chwaraeon Cymru neu gallwch gysylltu ag Andrew Jones drwy ffonio 01656 642745 neu e-bostio andrew.jones2@bridgend.gov.uk

Chwilio A i Y