Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mwy o ddewis i breswylwyr sy'n teithio ar drenau

Mae menter newydd yn ei gwneud hi'n haws i breswylwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr brynu tocynnau trên a theithio ar drên er mwyn manteisio ar gyfleoedd gwaith, hyfforddiant, addysg bellach a hamdden.

Dan reolaeth Trafnidiaeth Cymru, mae'r cynllun yn cynnwys siopau mewn 90 o leoliadau gwahanol a'i brif amcan yw ei gwneud hi'n haws ac yn fwy cyfleus i gwsmeriaid brynu tocynnau. Mae hefyd yn rhoi'r dewis iddynt brynu tocynnau gydag arian parod os oes prinder staff neu beiriant hunanwasanaeth cerdyn yn unig yn eu gorsaf leol.

Wedi'i gyflwyno gan SilverRail technoleg manwerthu, ac ar y cyd â Payzone er mwyn prynu tocynnau trên drwy eu dyfeisiau Payzone mewn siopau, Trafnidiaeth Cymru yw'r cwmni trenau cyntaf yn y DU i gynnig y gwasanaeth hwn. Mae tocynnau trên ar gael o ReGenerate ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yng Nghanolfan Siopa Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda chynlluniau i ddatblygu Gorsaf Drenau Pen-y-bont ar Ogwr dan yr uwchgynllun adfywio ar gyfer canol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Fel rhan o'r cynllun hwn, comisiynwyd astudiaeth dichonolrwydd yn ddiweddar i edrych ar welliannau o'r fath â mynedfa newydd i'r orsaf drenau ar ochr ddwyreiniol y rheilffordd, cyfleoedd ar Allt yr Orsaf, Court Road a Heol y Dderwen a chreu Cyswllt i'r Orsaf – cyswllt teithio llesol rhwng yr orsaf drenau a Stryd Bracla.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn edrych ymlaen yn arw at weithio gyda Thrafnidiaeth Cymru i wella cysylltiadau trafnidiaeth lleol i ganol y dref ac ohono, yn enwedig ar gyfer gwaith a hyfforddiant.

Mae'r cynllun arloesol hwn yn caniatáu i'r bobl hynny nad ydynt yn defnyddio cyfrifiadur neu apiau brynu tocynnau trên yn rhwydd gydag arian parod mewn lle cyfleus. Rydym yn croesawu ffyrdd o godi ymwybyddiaeth o'r cynllun ac rydym yn gobeithio y bydd mwy o bobl yn manteisio arno

Mae defnyddio siopau cyfleus lleol yn ychwanegol at brynu tocynnau o swyddfeydd tocynnau, ar-lein, drwy'r ap neu dros y ffôn. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y cynllun tocynnau trên ar gael ar wefan Trafnidiaeth Cymru.

Chwilio A i Y