Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mwy o ddarpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg i ddisgyblion ifanc ag awtistiaeth

Mae cynlluniau i sefydlu mwy o gyfleusterau dysgu arbenigol ar gyfer plant sy'n siarad Cymraeg gyda diagnosis o anhwylderau ar y sbectrwm awtistig wedi symud gam yn agosach.

Ar ôl sefydlu darpariaeth cyfrwng Cymraeg eisoes yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, yn ogystal â darpariaeth cyfrwng Saesneg yn Ysgol Gynradd Pencoed ac Ysgol Gyfun Maesteg, hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sefydlu canolfan adnoddau dysgu i ddisgyblion ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig yn Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd ym Metws, sydd newydd ei hagor.

Byddai'r ganolfan arfaethedig yn galluogi plant sydd â diagnosis o anhwylderau ar y sbectrwm awtistig i barhau mewn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg cyn symud yn ddirwystr i'w hysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg leol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd.

Mae Aelodau'r Cabinet o'r cyngor wedi bod yn gwrando'r wythnos hon ar adborth cadarnhaol a gasglwyd o ymgynghoriad ffurfiol gyda rhieni, disgyblion, staff, corff llywodraethu Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd ac Estyn mewn perthynas â'r cynnig.

Y cam nesaf yw cyhoeddi hysbysiad statudol i nodi dechrau cyfnod o 28 diwrnod pan ellir cyflwyno gwrthwynebiadau i'r cynnig yn ysgrifenedig. Ar ôl i gyfnod yr hysbysiad cyhoeddus ddod i ben ar 27 Mawrth, caiff adroddiad pellach ei wneud i Aelodau'r Cabinet fel y gallant ystyried unrhyw wrthwynebiadau a gwneud penderfyniad ar sail yr holl wybodaeth sydd ar gael.

Os derbynnir cymeradwyaeth ar gyfer y ganolfan adnoddau dysgu newydd, gallai agor ym mis Medi 2019, a byddai’n darparu ar gyfer uchafswm o wyth disgybl.

Y llynedd, roedd cefnogaeth ysgubol ar gyfer sefydlu canolfan adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd. Wedi sefydlu'r ganolfan honno, y cam rhesymegol nesaf yw creu darpariaeth debyg yn un o’r ysgolion bwydo cyfrwng Cymraeg. Gan fod yr ysgol wedi'i lleoli yng nghanol y fwrdeistref sirol, credwn fod yr ysgol newydd, Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd, yn lle perffaith ar gyfer hyn.

Roedd canlyniad yr ymgynghoriad yn gadarnhaol, ac roeddem yn falch o gael y cyfle i ateb yr amryw o gwestiynau a ofynnwyd ynglŷn â sut y bydd y ganolfan adnoddau dysgu'n gweithio. Nododd disgyblion ei fod yn bwysig iawn cefnogi eu ffrindiau a oedd eisoes yn yr ysgol ac sydd angen y math hwn o gefnogaeth.

Byddai’r ganolfan adnoddau dysgu newydd yn rhan annatod o’r ysgol brif ffrwd ac yn cynnig amgylchedd ble bydd y plant yn gallu datblygu a ffynnu o fewn eu grŵp cyfoedion a chael mynediad arferol at faes llafur y brif ffrwd pan fo'n briodol.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Yn y cyfamser, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus arall, mae Aelodau'r Cabinet hefyd wedi cytuno i gyhoeddi hysbysiad statudol o 28 diwrnod mewn perthynas â bwriad y cyngor i gau ei ddarpariaeth anogaeth yn Ysgol Gynradd Betws ar 31 Mai 2019.

Cynigir y dylai'r pedwar disgybl sy'n mynychu'r ddarpariaeth anogaeth ar hyn o bryd naill ai ailymuno â’u hysgolion prif ffrwd fel y gallant gael addysg mor agos i'w cartrefi ag sy'n bosib neu symud i Ddarpariaeth Amgen y Bont yng Nghampws Bryncethin. Yn y dyfodol, cyfeirir myfyrwyr sydd angen y cymorth ychwanegol hwn at leoliad yn Narpariaeth Amgen y Bont.

Chwilio A i Y