Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mwy o bwysau ar ofal cymdeithasol oherwydd coronafeirws

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweld pwysau'n parhau ar y sector gofal cymdeithasol, oherwydd y cynnydd mewn achosion coronafeirws.

Er bod yr awdurdod lleol wedi gallu ailgychwyn rhai gwasanaethau, megis gofal seibiant, a gafodd eu cyfyngu cyn y Nadolig, mae gwasanaethau eraill yn y sector wedi cael eu heffeithio.

Mae partneriaid aml-asiantaeth wedi bod yn gweithio gyda nifer o gartrefi gofal oherwydd y nifer sylweddol o breswylwyr a staff sy'n mynd yn wael gyda choronafeirws, ac yn helpu i ddarparu cymorth allweddol.

Mae'r sector gofal cymdeithasol yn wynebu materion difrifol iawn, oherwydd y cynnydd mewn achosion coronafeirws. Mae pwysau ar wasanaethau o fewn yr awdurdod lleol, gyda nifer o staff ddim ar gael oherwydd achosion coronafeirws positif neu am eu bod yn gorfod hunanynysu.

Mae pecynnau gofal yn cael eu blaenoriaethu mewn gofal cartref, gyda thrafodaethau parhaus â theuluoedd i sicrhau bod anghenion gofal yn cael eu bodloni wrth i ni weithio i sicrhau bod yr holl wasanaethau'n cael eu darparu'n ddiogel. Rydym hefyd yn ymwybodol iawn fod nifer o gleifion yn ysbyty Tywysoges Cymru'n ddifrifol wael, a disgwylir y bydd llawer angen gofal a chefnogaeth gan wasanaethau gofal cymdeithasol i'w cefnogi a'u galluogi i adael yr ysbyty.

Mae'n gyfnod pryderus tu hwnt - nawr, yn fwy nag erioed, mae pobl angen cymryd y pandemig o ddifrif, a gweithredu i ddiogelu eu ffrindiau, eu teulu, eu cymdogion a'u hunain. Daliwch ati i gadw at y rheolau diweddaraf, parhewch i olchi eich dwylo, gwisgwch orchudd wyneb a sicrhewch eich bod yn cadw pellter cymdeithasol lle bo angen, i atal y feirws rhag lledaenu ymhellach.

Dywedodd Nicole Burnett, aelod cabinet y cyngor dros wasanaethau cymdeithasol

Ar 3 Ionawr, roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cofnodi cyfanswm o 10,079 achos o goronafeirws ers dechrau’r pandemig. Mae gan y fwrdeistref boblogaeth o oddeutu 147,000.

Mae mwy na 6,000 o'r achosion hynny wedi'u cadarnhau ers dechrau mis Rhagfyr, gyda straen newydd, heintus tu hwnt o Covid-19 yn lledaenu.

Ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr mae'r gyfradd bositif fwyaf yng Nghymru, gyda 36.5% o'r profion a'u gwnaed yn ystod y saith diwrnod cyn Noswyl Nadolig yn dod yn ôl yn bositif. Cofnodwyd 1,334 achos allan o 3,659 o brofion. Y gyfradd bositif ar gyfer Cymru gyfan yn ystod yr un cyfnod oedd 25.6%.

Chwilio A i Y