Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mwy na 20,700 o breswylwyr bregus wedi cael brechlyn yn erbyn Covid-19

Mae ystadegau diweddaraf gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau bod mwy na 20,700 o bobl fregus sy'n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach wedi derbyn eu brechlyn cyntaf yn erbyn y coronafeirws.

Ar draws y rhanbarth, mae 75,830 wedi derbyn y brechlyn, ac mae 18,850 ohonynt yn y grŵp blaenoriaeth 80 oed a hŷn.

Mae dros 19,000 o staff iechyd a gofal cymdeithasol ar y rheng flaen wedi'u brechu, ynghyd â thros 15,100 o bobl rhwng 70-74 oed, 11,000 o bobl rhwng 75-79 oed ac mae mwy na 5,300 o bobl a ystyrir yn breswylwyr neu staff mewn cartrefi gofal ledled y rhanbarth wedi cael eu dos cyntaf hefyd.

Mae gwaith yn mynd rhagddo i frechu gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol ar y rheng flaen, ac mae'r bwrdd iechyd yn gweithio gyda meddygon teulu i sicrhau y gall pobl fregus sy'n gaeth i'r tŷ neu a all fod yn gwarchod eu hunain gael brechlyn cyn 14 Chwefror.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Gwych yw gweld bod y brechlynnau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesi'r marc 20,000, a bod y rhaglen wedi cyrraedd mwy na 75,830 o bobl ledled rhanbarth Cwm Taf.

"Mae meddygon teulu yn cysylltu â phobl yn y grwpiau blaenoriaeth 75+ a 80+, pobl sy'n gwarchod eu hunain a phreswylwyr a all fod yn gaeth i'r tŷ gyda manylion llawn ynghylch lle, pryd a sut fydd y brechlynnau yn cael eu rhoi.

"Mae pobl yn y grŵp blaenoriaeth 70+ a staff sy'n gweithio o fewn iechyd a gofal cymdeithasol yn cael llythyrau ynghyd â manylion apwyntiad yn y ganolfan frechu gymunedol leol, yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

"Mae gwefannau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnig atebion i gwestiynau cyffredin ynghylch y brechlyn, ac mae llinell gymorth ac e-bost wedi'u sefydlu i gynorthwyo pobl gydag unrhyw ymholiad.

"Gallwch ddefnyddio'r rhain drwy ffonio 01685 726464 rhwng 10am-4.30pm dydd Llun i ddydd Gwener, neu drwy anfon e-bost i CTM.VaccinationEnquiries@wales.nhs.uk."

"Yn ogystal, mae profion symudol yn parhau i fod ar waith yn y fwrdeistref sirol, ac anogir preswylwyr i ddefnyddio'r gwasanaeth am ddim hwn os ydynt yn profi unrhyw rai o'r symptomau sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws.

"Mae cyfleuster profi gyrru drwodd symudol yn parhau i fod ar gael rhwng 9am-4pm ym Mhwll Nofio Halo'r Pîl (CF33 6RP), ac mae cyfleuster profi cerdded drwodd yn parhau i fod ar agor rhwng 8am-8pm ym maes parcio'r Neuadd Fowlio ger Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AH). 

"Mae trefnu apwyntiad yn hanfodol ar gyfer y ddau gyfleuster hyn a gellir gwneud hyn ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio 119. Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd drefnu apwyntiad drwy ffonio 18001119."

Chwilio A i Y