Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Murluniau syfrdanol yn helpu preswylwyr i ailgysylltu â'r amgylchedd

Mae dau furlun newydd wedi cael eu creu ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac ym Maesteg fel rhan o brosiect amgylcheddol sy’n annog preswylwyr i gymryd mwy o ddiddordeb mewn edrych ar ôl eu cymunedau.

Mae’r fenter ‘Ailgysylltu â’r Afonydd’ yn cael ei hariannu gan Valleys to Coast, y darparwr tai cymdeithasol lleol, a gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’n addysgu plant a phreswylwyr am eu hamgylchedd lleol a sut gallan nhw helpu i’w gadw’n lân, yn daclus ac yn ddiogel ar gyfer pobl a bywyd gwyllt.

Cafodd y murluniau eu creu gan yr artist graffiti Bryce Davies o Peaceful Progress, ac fe gafodd help llaw gan ddisgyblion ysgolion Litchard Primary a Garth Primary. Mae'r murluniau wedi cael eu gosod yn nhanffordd Wildmill ger canol y dref ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac ar hyd y wal amlwg yn stad Oakwood ym Maesteg.

Mae’r ddau yn portreadu golygfeydd natur ac maent wedi eu dylunio i helpu i ysbrydoli preswylwyr gael synnwyr ffres o’u hamgylchedd wrth iddynt weithio ar y cyd â Valleys to Coast a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i hybu ailgylchu, rheoli gwastraff a helpu i wella ansawdd bywyd yn lleol yn gyffredinol.

Mae arwyddion newydd wedi cael eu gosod er mwyn codi ymwybyddiaeth yn y ddwy stad, ac mae’r fenter hefyd wedi cynnig gweithgareddau i blant lleol, fel helfeydd dan arweiniad Cadwch Gymru'n Daclus. Mae cyfres o ddigwyddiadau glanhau a chasglu sbwriel hefyd i ddod.

Mae’r murluniau syfrdanol hyn yn un rhan o'r prosiect Ailgysylltu â'r Afonydd, ac rwyf wrth fy modd yn gweld sut mae’r gymuned wedi dod at ei gilydd i gefnogi’r fenter ac i gynnig eu cymorth.

Mae’n rhaid diolch i Valleys to Coast, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cadwch Gymru'n Daclus, Peaceful Progress, disgyblion ac athrawon yn ysgolion cynradd Litchard a Garth, ac i'r holl breswylwyr a’r gwirfoddolwyr sydd wedi helpu i wneud hyn yn llwyddiant.”

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Dywedodd Rachel Morton, Swyddog Adfywio Cymunedol Valleys to Coast: “Mae’n flaenoriaeth gennym i helpu i adfywio ardaloedd yn y fwrdeistref sirol, a’u gwneud yn fywiog, yn ddymunol a rhoi gweithgarwch economaidd iddyn nhw er mwyn eu gwneud yn fwy prydferth a hyfyw. Bydd y murluniau yn helpu i greu cymunedau sy’n ffynnu.”

Chwilio A i Y