Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Model newydd yn atgyfnerthu arfer da mewn Gofal Cymdeithasol Plant

Trawsysgrif fideo Dull o Weithredu â’i Ffocws ar Ganlyniadau (PDF 404KB)

Mae fframwaith newydd, sy'n gwella arfer da mewn gofal cymdeithasol plant, yn cael ei gyflwyno ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr fis Rhagfyr.

Mae'r Model Arfer sy'n Canolbwyntio ar Ganlyniadau'n rhan allweddol o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014, ac mae'n canolbwyntio ar hyrwyddo llesiant, dull gweithredu, llais gwell a rheolaeth i'r unigolyn, a gweithio cyfochr ag unigolion, eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Mae'r model yn canolbwyntio ar ddathlu a hyrwyddo arfer da, helpu i adfywio gwaith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd.

Mae'r model yn seiliedig ar gryfderau a pherthynas gydweithredol rhwng yr ymarferydd a'r teulu. Mae'n cynnwys gweithio gyda chryfderau teulu i wella canlyniadau llesiant cadarnhaol.

Mae cyfres o newidiadau wedi cael eu gwneud i'r prosesau a systemau mewn gofal cymdeithasol plant. Yn sgil hyn, bydd y dull canlyniadau'n amlwg o'r cyswllt cyntaf gyda phlentyn a'u teulu hyd at y cyswllt olaf. Bydd rheolwyr angen chwarae rôl allweddol, a byddant yn cefnogi ymarferwyr wrth iddynt adnabod pethau cadarnhaol, ac adeiladu arnynt, mewn ffyrdd sy'n gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc.

Dywedodd Claire Marchant, cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol a llesiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r model newydd yn canolbwyntio ar deuluoedd yn cymryd mwy o ran mewn cynllunio diogelwch i helpu i wella eu gallu i atal ac ymateb i argyfyngau'n effeithiol yn y dyfodol.  Hefyd, tynnir sylw at y pwysigrwydd o wella cyfleoedd ar gyfer ymyrraeth gynharach.

Dywedodd aelod cabinet y cyngor dros wasanaethau cymdeithasol a chymorth cynnar, Nicole Burnett: "Ar draws Cymru, mae awdurdodau lleol wedi bod yn gweithredu'r model newydd sy'n hyrwyddo gwerthoedd a rennir a ffyrdd cyson o weithio ar draws asiantaethau.

"Bydd y fframwaith newydd yn atgyfnerthu'r arfer da sydd eisoes ar waith yn y fwrdeistref sirol."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y