Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Meddygfeydd Meddygon Teulu i chwarae rhan hanfodol yn y Rhaglen Frechu Covid-19

Mae pob meddygfa ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynnig helpu i gyflwyno'r rhaglen frechu Covid-19.

Yr wythnos hon, dechreuwyd cyflwyno'r brechlyn AstraZeneca yn y fwrdeistref sirol. Mae’r brechlyn hwn yn haws ei ddefnyddio mewn cartrefi gofal a meddygfeydd gan ei fod yn cael ei storio ar dymheredd oergell arferol.  Rhoddwyd rhai o'r brechlynnau cyntaf   ym Meddygfa Oak Tree ym Mracla.

Bydd meddygfeydd eraill yn fuan yn dechrau rhoi’r brechlyn i grwpiau blaenoriaeth, sydd i ddechrau yn cynnwys preswylwyr dros 80 oed.

Mae preswylwyr a staff yng Nghartref Gofal Picton Court Porthcawl a Chartref Gofal Brocastle Manor yn Ewenni hefyd wedi cael y brechlyn yr wythnos hon.

Bydd meddygfeydd yn chwarae rhan hanfodol wrth roi’r brechlynnau Covid-19 i grwpiau blaenoriaeth yn ein cymunedau ac rwy’n falch bod pob meddygfa ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dweud eu bod am helpu i roi dosau i gleifion. Bydd cyflenwadau o’r brechlyn yn cynyddu dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf gyda’r holl bractisau’n gallu brechu preswylwyr mewn grwpiau blaenoriaeth cyn gynted â phosibl. Byddwch yn amyneddgar - bydd eich meddygfa’n cysylltu â chi pan mae’n amser i chi gael y brechlyn.

Peidiwch â chysylltu â'ch meddygfa i ofyn pryd y byddwch chi'n cael eich brechlyn - wrth i gleifion mewn grwpiau blaenoriaeth ddod yn gymwys, byddant yn cael eu hysbysu o'u hapwyntiad gan eu meddygfa yn y ffordd arferol y cysylltir â nhw, h.y. galwad ffôn, llythyr neu neges destun. Byddwn yn annog yr holl breswylwyr sy’n cael cynnig y brechlyn yn erbyn y clefyd angheuol hwn i’w gael a pheidio â cholli eu hapwyntiad. Mae ein GIG o dan bwysau aruthrol ar hyn o bryd a rhaid i ni wneud popeth y gallwn i helpu.

Gan y bydd yn cymryd peth amser i bawb gael eu brechu, parhewch i ddilyn y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo, aros gartref ac eithrio at ddibenion cyfyngedig iawn, a pheidio â chwrdd â phobl nad ydych chi'n byw gyda nhw neu nad ydyn nhw yn eich swigen gefnogaeth.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Mae’r brechlyn yn cael ei roi mewn dau ddos - cewch eich galw yn ôl am eich ail ddos cyn pen 12 wythnos ar ôl cael yr un cyntaf.

Pan gewch eich brechlyn Covid-19, byddwch yn cael cerdyn imiwneiddio GIG Cymru maint cerdyn credyd, a fydd yn eich atgoffa am eich ail ddos ac yn cynnwys manylion ynghylch sut i roi gwybod am unrhyw sgîl-effeithiau.

Am ragor o wybodaeth am y brechlyn, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y