Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Maes parcio yn Rest Bay i gau wrth i yrwyr ddiystyru rheolau pandemig

Y maes parcio yn Rest Bay ym Mhorthcawl yw'r maes parcio cyhoeddus diweddaraf i gau er mwyn atal pobl rhag torri rheoliadau’r pandemig.

Mae'n dilyn cynnydd yn nifer y bobl sy'n gyrru i'r arfordir a mannau prydferth Cymru er mwyn mynd am dro neu wneud ymarfer corff.

Gyda chyfyngiadau lefel pedwar yn dal i fod ar waith ledled Cymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Heddlu De Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn annog preswylwyr i aros gartref lle bynnag y bo modd, ac i osgoi gyrru i ardaloedd fel Porthcawl.

Gydag arwyddion electronig ar waith i atgoffa gyrwyr a hapwiriadau gan Heddlu De Cymru, mae maes parcio Rest Bay yn ymuno â Pharc Bedford a maes parcio Traeth Newton sy'n eiddo preifat, sydd hefyd wedi cael eu cau.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Gyda chyfraddau heintio lleol yn gostwng ond yn dal yn uchel iawn, nid nawr yw'r amser i ymlacio na dechrau ceisio dod o hyd i ffyrdd o gwmpas y cyfyngiadau.

"O dan y rheolau lefel rhybudd pedwar, mae pobl yn gallu gadael cartref ar gyfer ymarfer corff, ond dylai'r gweithgaredd hwnnw ddechrau a gorffen gartref – ni ddylai olygu gyrru i ardal arall at y diben hwn.

"Mae hyn yn peryglu dadwneud yr holl waith caled ac ymdrech y mae cymunedau ledled y fwrdeistref sirol wedi’i ddangos, a byddwn yn arsylwi'r sefyllfa'n ofalus i weld a oes angen cymryd camau pellach."

Bydd meysydd parcio eraill a gynhelir gan y cyngor ledled y fwrdeistref sirol yn parhau ar agor, ond byddant yn cael eu monitro i gydymffurfio.

Chwilio A i Y