Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae Siôn Corn ar ei ffordd!

Mae'n prysur agosáu at y Nadolig, ac mae canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn paratoi i groesawu Siôn Corn a'i geirw gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau Nadoligaidd wedi'u cynllunio i gael i chi fynd i hwyliau'r Nadolig.

 

Bydd Rwdolff a'i griw yn arwain y ffordd drwy ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr o 11am ar 24 Tachwedd cyn cyrraedd groto Siôn Corn yn Nhŷ Carnegie, Stryd Wyndham.

 

Bydd plant ac oedolion yn gallu ymweld â Siôn Corn yn ei groto rhwng 12pm a 4pm, a gallant hefyd ymuno ag ef am 4.15pm gyferbyn â Banc Barclays yn Dunraven Place i'w wylio'n troi goleuadau Nadolig y dref ymlaen.

 

Bydd Siôn Corn yn dychwelyd i'w groto rhwng 10am a 4pm ddydd Sadwrn 1, dydd Sadwrn 8 a dydd Sadwrn 15 Rhagfyr. Bydd pris mynediad o £5, gan gynnwys ymweliad â Siôn Corn, anrheg a chyfle am lun, a bydd yr holl elw yn cael ei rannu ag elusennau lleol gan Glwb Llewod Pen-y-bont ar Ogwr a grŵp Ardal Gwella Busnes CF31.

 

Gallwch gadw lle ar-lein ymlaen llaw i ymweld â Siôn Corn neu drwy ymweld â Thŷ Carnegie yn Stryd Wyndham rhwng 10am a 4pm bob dydd Sadwrn wrth ddynesu at y digwyddiad.

 

Yn y cyffro o aros am ymweliad Siôn Corn, bydd Llwyfan Nadolig CF31 gerllaw Corvo Lounge yn Stryd Adare yn cynnal sioe i Siôn Corn a'i geirw wrth iddynt fynd trwy ganol y dref, a bydd hyn yn cael ei ddilyn gan berfformiadau byw gan gerddorion lleol trwy gydol y dydd.

 

I gloi'r diwrnod Nadoligaidd gwych hwn, bydd goleuadau Nadolig Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu troi ymlaen. Bydd y llwyfan yn Stryd y Frenhines yn gartref i lwyfan Bridge FM, lle bydd diddanwyr lleol hefyd yn perfformio. Mae'n ddiwrnod i'w roi yn y dyddiadur!

Mae troi goleuadau Nadolig Pen-y-bont ar Ogwr ymlaen bob amser yn boblogaidd dros ben ac yn cynnig hwyl i'r teulu cyfan ei fwynhau.

Hoffwn ddiolch i Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr, masnachwyr lleol ac Ardal Gwella Busnes CF31 am weithio mewn partneriaeth i roi'r digwyddiadau hyn at ei gilydd, ac am helpu pobl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i fynd i hwyliau llawen y Nadolig hwn.

Peidiwch ag anghofio, diolch i Ardal Gwella Busnes CF31, gall siopwyr barcio ym maes parcio aml-lawr y Rhiw a chael yr awr gyntaf yn rhad ac am ddim.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Ewch yn ôl mewn amser a mwynhau digwyddiad Nadoligaidd Fictoraidd Pen-y-bont ar Ogwr yn Dunraven Place a Stryd Wyndham rhwng 10am a 4pm ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr. Dydd Sadwrn 15 Rhagfyr, bydd canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn troi'n wyn ar gyfer digwyddiad ‘Nadolig Gwyn Pen-y-bont ar Ogwr’, ble gall y cyhoedd ddod am dro rhwng 11am a 4pm am ddiwrnod llawn hwyl yn yr eira.

 

Gan ychwanegu at gyffro'r ŵyl, bydd y farchnad Nadolig fisol yn dychwelyd ar 15 Rhagfyr o 11am i 4pm a bydd yno amrywiaeth wych o anrhegion bendigedig i deulu a ffrindiau. O fomiau sebon i gwrw a seidr lleol, bydd rhywbeth at flas pawb – a pheidiwch ag anghofio'r trysorau cudd sydd i'w cael ym Marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr, lle byddwch yn siŵr o ddod o hyd i rywbeth hudolus y Nadolig hwn.

 

Bydd miri'r Nadolig yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn dod i ben ddydd Sadwrn 21 a dydd Sul 22 Rhagfyr gyda'r Ŵyl Nadolig Gymreig.

 

Caiff hon ei chynnal rhwng 11am a 4pm a bydd yn arddangos bwyd a chynnyrch Cymreig anhygoel. Yn rhan o’r digwyddiad, bydd stondinau crefft a choblynnod lapio anrhegion Nadolig Siôn Corn, a fydd wrth law i'ch helpu i wneud i'ch anrhegion edrych yn fwy Nadoligaidd byth.

Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfle ardderchog i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr i arddangos siopau ac amwynderau lleol. Hoffem i bobl gefnogi canol tref Pen-y-bont ar Ogwr y Nadolig hwn trwy siopa'n lleol a chefnogi'n masnachwyr, felly rydym hefyd wedi cyflwyno Cerdyn Rhodd Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r cerdyn rhodd yn Mastercard wedi'i dalu ymlaen llaw sydd wedi cael ei brynu oddi ar wefan Cerdyn Rhodd Pen-y-bont ar Ogwr ac sy'n rhoi mynediad i'w deiliaid at rwydwaith o tua 60 o fusnesau sydd i gyd wedi cytuno i dderbyn y cerdyn newydd yn eu siopau.

O fwytai, bariau a chaffis, bydd y fenter newydd gyffrous hon yn gweld 100 y cant o'r arian a wariwyd wrth ddefnyddio'r cardiau yn cael ei fwydo'n ôl i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd Justin Jenkins, rheolwr Ardal Gwella Busnes CF31

Hefyd yn dychwelyd ar gyfer 2018 mae'r ymgyrch 'Yule love Bridgend', sy'n hybu ymwelwyr a siopwyr i gefnogi canol tref Pen-y-bont ar Ogwr trwy brynu o leiaf un anrheg Nadolig o siop leol.

 

I gymryd rhan yn yr ymgyrch a chofrestru eich cefnogaeth, tynnwch lun o'ch anrheg (neu o ble y cawsoch chi hi) a'i bostio ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'r hashnod #YuleLoveBridgend.

Chwilio A i Y