Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae seilwaith cerbydau allyriadau isel iawn (ULEV) yn parhau i gael ei gyflwyno

Yn unol â nod y cyngor i gyrraedd Carbon Sero Net erbyn 2030 ac wedi'i gefnogi gan gyllid Llywodraeth Cymru, mae seilwaith ULEV yn parhau i gael ei gyflwyno, gyda cham un o sawl cam i'w gwblhau ddiwedd y mis.

Gyda phedwar cam i’r broses osod, bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn arwain ar osod gwefrwyr cerbydau trydan mewn meysydd parcio cyhoeddus sy’n eiddo i’r cyngor a bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn canolbwyntio ar osod gwefrwyr cerbydau trydan mewn canolfannau hamdden, swyddfeydd y cyngor a depos.

Bydd CCR yn canolbwyntio ar safleoedd cam un, lle bydd rhwng dau a phedwar gwefrydd ar gael fesul safle, a fydd yn gwbl weithredol erbyn diwedd mis Mai.

Mae yna ddau ap, y Connected Curb a Zap Map , sy'n rhoi gwybodaeth berthnasol i yrwyr am y gwefrwyr. Mae’r safleoedd graddol diweddarach yn waith sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd ac nid ydynt wedi’u cysylltu â’r seilwaith eto.

Bydd safleoedd cam dau hefyd yn cael eu harwain gan CCR, ac mae'r mwyafrif ohonynt wedi gosod yr unedau gwefru eisoes - maent yn aros am gysylltiad pŵer gan y Grid Cenedlaethol. Bydd y safleoedd hyn yn ymuno â'r seilwaith o fis Mehefin ymlaen a rhagwelir y byddant wedi'u cwblhau erbyn mis Medi.

Byddwn yn cymryd perchnogaeth o osodiadau cam tri'r gwefrwyr cerbydau trydan, sydd i fod i gael eu danfon erbyn mis Awst.

Mae anghenion fflyd y cyngor ac ymwelwyr safle, gan gynnwys y cyhoedd sy’n defnyddio’r cyfleusterau hamdden a enwyd, i gyd wedi’u hystyried mewn perthynas â lleoliad y gwefrwyr – a thrwy hynny gefnogi cynlluniau datgarboneiddio fflyd y cyngor i gyrraedd Carbon Sero Net erbyn 2030.

Cynghorydd John Spanswick, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Mae taliadau preswyl a chyhoeddus yn cwmpasu cam pedwar. Gan weithio gyda'r tîm CCR, bydd y cyngor yn nodi swp arall o safleoedd i gefnogi ardaloedd â dwysedd uchel o dai teras i gael mynediad i wefrwyr cyfagos ar dir sy'n eiddo i'r cyngor. Mae’r safleoedd hyn wrthi’n cael eu hasesu ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24.

Rydym yn llawn brwdfrydedd ynghylch y seilwaith ULEV sydd ar y gweill a’r effaith gadarnhaol y mae’n addo ei chael ar yr amgylchedd – rydym yn hynod falch y gallwn chwarae ein rhan.

Cynghorydd John Spanswick, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Isod mae rhestr o safleoedd ar gyfer tri cham y cynlluniau seilwaith:

Safleoedd Cam 1:

Lleoliad

 

Côd post

Wyneb Stryd Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 1BX

Maes Parcio Heol Tremains, Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 1ST

Maes Parcio Heol Tondu, Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 4JE

Parcio a Theithio Gorsaf Sarn, Pen-y-bont ar Ogwr

CF32 9RL

Maes Parcio Aml-lawr Maesteg, Maesteg

CF34 9DS

Heol Castell Nedd, Maesteg

CF34 9PW

Maes Parcio, Parcio a Theithio Gorsaf Reilffordd Pencoed, Pencoed

CF35 6YT

Stryd Glan Môr Porthcawl (& ONCP.241), Porthcawl

CF36 3YW

Maes Parcio Hillsboro Place, Porthcawl

CF363BW

Promenâd y Dwyrain, Porthcawl

CF365TS

 

Safleoedd Cam 2:

Enw’r Safle

Côd post

Maes Parcio Five Bells, Canolfan Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 3HW

Maes Parcio Station Yard oddi ar Commercial Street, Cwm Ogwr

CF32 7BL

Maes Parcio Stryd Dinam, Nant y Moel

CF32 7PU

Iard y Rheilffordd gynt, Commercial Street, Nant y Moel

CF32 7RA

Maes Parcio Oxford St, Pontycymer

CF32 8DE

Maes Parcio Stryt yr Hôb, Abercynffig

CF32 9PP

Maes Parcio Stryd Fawr, Heol y Cyw

CF35 6HY

Maes Parcio Penprysg, Pencoed

CF35 6SS

Stryd Pisgah (oddi ar Park Street, tu ôl i Feddygfa Heath Bridge) Mynydd Cynffig

CF33 6BY

Maes Parcio Heol Y Llyfrau, Abercynffig

CF329BA

 

Safleoedd Cam 3:

 

 

Lleoliad

Côd post

Canolfan Bywyd Cwm Garw, Pontycymer

CF328ES

Canolfan Fowlio Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr

CF314AF

Depo Bryncethin, Bryncethin*

CF329YN

Cartref Gofal (Trem y Mor*), Betws

CF328UN

Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel

CF314WB

Canolfan Fywyd Cwm Ogwr, Cwm Ogwr

CF327AJ

Pwll Nofio Pencoed, Pencoed

CF355PB

Pwll Nofio Pîl, Pîl

CF336RP

Cwrt y Cigfrain*, Pen-y-bont ar Ogwr

CF314AP

Depo Tondu*, Tondu

CF329HZ

Depo Waterton*, Waterton

CF313YP

Pwll Nofio Ynysawdre

CF329ET

Chwilio A i Y