Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae Rhwydwaith Gwres Tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn grant gwerth £1.2 miliwn gan Lywodraeth y DU

Mae prosiect ynni arloesol yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn grant gwerth £1.2 miliwn gan Lywodraeth y DU.

Mae cynlluniau Rhwydwaith Gwres Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys darparu gwres i nifer o adeiladau'r sector cyhoeddus yng nghanol y dref trwy system newydd o bibellau dosbarthu, gan gymryd gwres gormodol o waith gwres a phŵer wedi'i gyfuno a chyfleuster storio thermol.

Fe’i cynlluniwyd er mwyn gallu ehangu’r ddarpariaeth i adeiladau ychwanegol yn yr ardal leol yn y dyfodol, gan gynnwys busnesau a chartrefi preswyl.

Byddai'r ganolfan ynni yn cael ei lleoli yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, gan ddefnyddio gwaith gwres a phŵer wedi'i gyfuno sy’n rhedeg ar nwy, gyda boeleri nwy wrth gefn. Byddai'r cam cyntaf yn gwasanaethu'r Neuadd Fowlio, swyddfeydd y Ganolfan Ddinesig a Chanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr.

Rydym yn falch o fod yn un o'r ddau gyngor cyntaf yng Nghymru i dderbyn yr arian hwn sy'n ein galluogi i ddatblygu’r cynllun trwy'r cam masnacheiddio trwy gael gafael ar gyllid gwerth £241,000 yn gyntaf. Os bydd y cam hwnnw'n bodloni'r holl ofynion angenrheidiol, bydd yr awdurdod lleol yn gallu penderfynu a ddylid dechrau ar waith adeiladu'r prosiect, a thu hwnt, a derbyn yr £1 miliwn o gyllid pellach.

Amcanion allweddol y cynllun yw parhau i ddarparu costau ynni is i gwsmeriaid, darparu arbedion allyriadau carbon o gymharu â strategaethau amgen a, dros gyfnod o amser, datgarboneiddio cyflenwadau gwres ymhellach.

Mae'r prosiect yn rhan allweddol o'n cynlluniau i ddatgarboneiddio gwres ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae'n rhan o'n Cynllun Ynni Clyfar a ddatblygwyd gyda chefnogaeth y Catapwlt Systemau Ynni trwy'r System Clyfar a'r Rhaglen Wres er mwyn hybu a sicrhau buddion economaidd a chymdeithasol datgarboneiddio.

Wrth groesawu’r buddsoddiad newydd, dywedodd Richard Young, Aelod y Cabinet dros Gymunedau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Derbyniodd Cyngor Caerdydd grant gwerth £6.6 miliwn ar gyfer Rhwydwaith Gwres Caerdydd a fydd yn defnyddio pibellau tanddaearol i gludo gwres o waith gwastraff lleol i adeiladau yn ardal Bae Caerdydd a'r cyffiniau.

Dywedodd Kwasi Kwarteng, y Gweinidog Gwladol dros Ynni a Thwf Glân: “Bydd y prosiectau hyn yng Nghymru yn helpu i sicrhau bod ffynonellau gwres carbon isel ar gael ledled y DU.

“Bydd prosiectau ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd yn helpu i gysylltu cymaint o gartrefi a busnesau â phosib i gyflenwad gwres carbon isel fforddiadwy – trwy ostwng biliau ac allyriadau byddwn yn gallu cyflawni ein targed sero net mewn ffordd sy'n gweithio ar gyfer trigolion ledled y DU.”

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Simon Hart: “Mae rhwydweithiau gwres yn ffurfio rhan bwysig o gynllun Llywodraeth y DU i leihau allyriadau carbon a gostwng biliau gwresogi ar gyfer defnyddwyr.

“Bydd y buddsoddiad hwn sydd werth £8 miliwn yn helpu i gynhesu cannoedd o gartrefi ac adeiladau gan ddefnyddio ynni rhatach a gwyrddach ledled Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd. Mae hefyd yn nodi cam arall ymlaen ar gyfer ein Strategaeth Twf Glân uchelgeisiol ac mae'n ein symud yn agosach at ein targed o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i sero net erbyn 2050.”

Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Rwyf wrth fy modd bod Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd wedi llwyddo i sicrhau’r cyllid hwn, sy’n adeiladu ar waith caled yr awdurdodau lleol, gyda chymorth gan raglen Byw yn Glyfar Llywodraeth Cymru a’r Catapwlt Systemau Ynni er mwyn helpu i ddatblygu systemau clyfar a strategaeth wres Pen-y-bont ar Ogwr.”

Nodiadau ar gyfer golygyddion: Mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol yn buddsoddi £320 miliwn mewn rhwydweithiau gwres yng Nghymru a Lloegr hyd at fis Mawrth 2022 trwy'r Prosiect Buddsoddi mewn Rhwydweithiau Gwres (HNIP), a ddyluniwyd i gyflymu twf y farchnad.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y