Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae’r cyngor yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost gyda digwyddiad cyhoeddus teimladwy

Nododd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Ddiwrnod Cofio'r Holocost yn ddiweddar gyda digwyddiad cyhoeddus teimladwy, a gynhaliwyd yn Theatr Sony, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwnaeth aelodau o'r cyhoedd ymuno ag Aelodau Cynulliad lleol, staff o Heddlu De Cymru, aelodau o'r gymuned leol, disgyblion o ysgolion uwchradd lleol a myfyrwyr Coleg Pen-y-bont ar Ogwr i gofio am y dioddefwyr ac anrhydeddu goroeswyr yr Holocost a hil-laddiadau dilynol yng Nghambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Aeth dros 120 o bobl i'r digwyddiad, a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Choleg Pen-y-bont ar Ogwr, i wrando ar westai arbennig, Jean-Paul Samputu, goroeswr yr hil-laddiad yn 1994 yn erbyn y Tutsi yn Rwanda, yn siarad yn wefreiddiol am ei brofiadau personol o golli ei rieni a thri brawd a chwaer yn ystod yr hil-laddiad.

Mae'r canwr, cyfansoddwr ac ymgyrchydd heddwch, sy’n enwog yn rhyngwladol, yn teithio'r byd fel llysgennad diwylliannol ar gyfer Rwanda, yn rhannu canu, dawnsio a drymio Affricanaidd ac yn cyfleu neges o heddwch, gobaith, maddeuant, cymodiad a chariad.

Y thema ar gyfer y digwyddiad yn 2019, a ddarperir gan Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost, oedd 'wedi rhwygo oddi wrth gartref' a’i nod oedd annog mynychwyr i fyfyrio ar sut mae'r golled a orfodir o le diogel i'w alw'n gartref yn rhan o'r trawma a wynebir gan unrhyw un sy’n profi erledigaeth a hil-laddiad.

Mae nodi Diwrnod Cofio'r Holocost yn eithriadol o bwysig i'r cyngor, wrth i ni goffáu dioddefwyr, anrhydeddu goroeswyr, ac ymrwymo i fynd i'r afael â’r rhagfarn, gwahaniaethu a hiliaeth sy'n dal i fodoli heddiw. Rydym yn hynod o ffodus o fod wedi gallu cael gafael ar oroeswr o'r hil-laddiad yn 1994 yn erbyn y Tutsi yn Rwanda, Jean-Paul Samputu, a gyflwynodd ei neges am heddwch, maddeuant a gobaith mewn araith eithriadol o deimladwy.

Mae addewidion wedi cael eu gwneud heddiw i gofio am yr holl ddioddefwyr o erlyniad, troseddau casineb a gwrth-Semitiaeth. Rydym wedi addo dysgu gwersi o'r gorffennol a sefyll yn erbyn pob math o ragfarn a chasineb i greu byd gwell ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Heddiw, mae'r cyngor yn addo helpu mwy o deuluoedd sy'n ffoi o wledydd sy'n rhyfela, gan gynnwys Syria, i ailgartrefu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Ein nod yw ymgartrefu pum teulu dros y ddwy flynedd nesaf, a fydd yn ymuno â'r chwe theulu sydd eisoes wedi'u croesawu i'r ardal.

Mae ein digwyddiad cofio blynyddol yn ein galluogi fel cymuned i fyfyrio ar ddigwyddiadau'r gorffennol a dod at ein gilydd i hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Fel rhan o'r seremoni, darllenwyd y 'saith datganiad o ymrwymiad' traddodiadol gan gynrychiolwyr o'r gymuned a goleuwyd cannwyll goffa gan Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd John McCarthy. Cynhaliwyd 20 eiliad o dawelwch hefyd i gofio am y bywydau a gollwyd yn drychinebus.

Yn ogystal, gwnaeth Louise Fuller o Synagog Diwygio Caerdydd gyflwyno gweddi Iddewig a darllenodd ddisgyblion o ysgolion lleol ddarnau o farddoniaeth. I gloi'r digwyddiad, gwnaeth myfyrwyr Celfyddydau Perfformio Coleg Pen-y-bont ar Ogwr berfformio 'I dreamed a dream' o'r sioe gerdd Les Misérables a 'This is me' o'r ffilm boblogaidd ddiweddar The Greatest Showman.

Chwilio A i Y