Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae diwrnod y cyfrifiad bron yma

Gyda 21 Mawrth dim ond ychydig ddyddiau i ffwrdd, mae Cyfrifiad 2021 ar ei anterth yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  

Mae llythyrau wedi cael eu hanfon at breswylwyr gyda chod yn egluro sut i lenwi’r ffurflen ar-lein, ac mae rhai ymatebion eisoes yn dod i mewn.

Gan weithredu’n unol â chanllawiau Covid-19 diweddaraf y Llywodraeth, bydd swyddogion maes yn cysylltu â’r rheiny sydd heb ymateb ac yn cynnig cymorth a chyngor i’r rhai sydd ei angen. Byddant hefyd yn atgoffa pobl bod ganddynt ddyletswydd gyfreithiol i ymateb i’r cyfrifiad.

Mae’r cyfrifiad, sy’n cael ei redeg gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn arolwg sy’n cael ei gynnal unwaith mewn degawd, fydd yn helpu awdurdodau lleol a’r llywodraeth i bennu sut y caiff gwasanaethau eu hariannu a’u cynllunio yn y dyfodol. Gall hyn gynnwys pethau fel meddygfeydd, tai neu lwybrau bysus newydd. Mae elusennau hefyd yn defnyddio gwybodaeth y cyfrifiad i helpu i sicrhau’r cyllid sydd ei angen arnynt, ac mae busnesau’n ei defnyddio i benderfynu ble i sefydlu, sy’n creu cyfleoedd cyflogaeth.

Mae’n gofyn cwestiynau amdanoch chi a’ch aelwyd i greu darlun ohonom ni i gyd. Mae’n edrych ar bwy ydyn ni a ble rydym yn byw. Does dim arolwg arall sy’n rhoi cymaint o wybodaeth am ein cymdeithas ac anghenion y dyfodol.

Byddwn yn annog pob preswylydd i gymryd rhan ar ddiwrnod y Cyfrifiad - dydd Sul, 21 Mawrth - dim ond 10 munud y person mae’n cymryd i gymryd rhan, ac os na allwch fynd ar-lein, mae ffurflenni papur ar gael. Nawr yw’r amser i chwarae’ch rhan mewn hanes.

Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dywedodd Iain Bell, dirprwy ystadegydd cenedlaethol yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol: “Bydd cyfrifiad llwyddiannus yn helpu i roi’r darlun gorau o anghenion pawb sy’n byw yng Nghymru a Lloegr.

“Mae’n ein helpu i ddeall beth sydd ei angen ar ein cymdeithas a beth fydd yn debygol o fod ei angen yn y dyfodol. Rydym wedi cael ymateb gwych hyd yma, gyda llawer eisoes yn llenwi’r holiadur ar eu gliniaduron, ffonau a chyfrifiaduron.”  

Mae’r holiadur yn cynnwys cwestiynau am eich rhyw, oed, gwaith, iechyd, addysg, maint aelwyd ac ethnigrwydd. Am y tro cyntaf, bydd cwestiwn yn gofyn i bobl a ydynt wedi gwasanaethu gyda’r lluoedd arfog, yn ogystal â chwestiynau gwirfoddol i rai dros 16 oed am gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rywedd.  

Yng Nghymru, bydd gofyn i aelwydydd ateb cwestiynau am eu sgiliau yn y Gymraeg. Ac i’r rheiny sydd am lenwi’r cyfrifiad yn Gymraeg, gallwch wneud hynny ar-lein ac ar bapur.

Bydd y canlyniadau ar gael o fewn 12 mis, er bydd cofnodion personol yn cael eu cadw dan glo am 100 o flynyddoedd, yn ddiogel ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

I gwblhau’r cyfrifiad neu i gael cymorth, ewch i wefan y cyfrifiad neu ffoniwch 0800 169 2021.

Chwilio A i Y