Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae cynllun laniard Anableddau Cudd Sunflower ar gael bellach

Anogir busnesau i ymuno â chynllun sy'n ceisio darparu help neu gymorth pellach i gwsmeriaid sydd ag anabledd cudd.

Nod cynllun laniard Anableddau Cudd Sunflower yw bod yn arwydd cynnil ond gweladwy ar gyfer pobl sydd ag anableddau cudd, a'u helpu i'w nodi fel rhywun y gallai fod angen help, amser neu gymorth ychwanegol arno. Mae'n golygu gwisgo laniard neu gario cerdyn sy'n dangos llun o flodyn haul melyn llachar ar gefndir gwyrdd.

Gall anableddau cudd wneud bywyd yn anoddach i lawer o bobl mewn sefyllfaoedd penodol.

Mae'r laniardiau a chardiau hyn ar gyfer unrhyw un sydd ag anabledd nad yw'n amlwg ar unwaith i bobl eraill.

Byddem yn annog busnesau i gofrestru â'r cynllun, ac annog pobl sydd ag anableddau cudd i gario un o'r cardiau neu wisgo'r laniard, fel y gall busnesau a sefydliadau eraill weld ar unwaith fod gennych anabledd cudd.

Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gellir defnyddio'r laniardiau hefyd ar drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn dangos bod anabledd cudd rhywun yn ei esgusodi rhag gwisgo gorchudd wyneb.

Gall anableddau cudd gynnwys anawsterau dysgu, iechyd meddwl, symudedd, a nam iaith, nam ar y golwg neu nam ar y clyw. Gallant hefyd gynnwys asthma, clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint a chyflyrau ysgyfeiniol eraill, yn ogystal â salwch cronig fel methiant yr arennau, diabetes ac anhwylderau cysgu pan fo'r clefydau hynny'n cael effaith sylweddol ar fywyd dyddiol.

Gall busnesau ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y cynllun, a derbyn pecyn cychwyn, drwy gofrestru ar wefan Anableddau Cudd yma.

Mae nifer o archfarchnadoedd yn cadw'r laniard sy'n hawdd ei adnabod, gan gynnwys Morrisons, Sainsbury’s a Marks & Spencer. Gall trigolion hefyd archebu un ar wefan Anableddau Cudd.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y