Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae cael yr ail frechlyn yn 'hollbwysig'

Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa pobl am bwysigrwydd sicrhau eu bod yn cael y ddau frechlyn ac yn cael eu brechu'n llawn rhag y coronafeirws Covid-19.

Daw hyn wedi ymchwil diweddar gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr sydd wedi datgelu bod dau brif frechlyn y DU, yr AstraZeneca a'r Pfizer, yn 33 y cant yn effeithiol yn erbyn coronafeirws ar ôl un dos, a 80 y cant yn effeithiol ar ôl yr ail ddos.

Rydym ni wedi bod yn annog trigolion yn barhaus i beidio ag ymlacio'n ormodol mewn perthynas â choronafeirws, ac mae'n bwysicach nag erioed i wneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu ein cymunedau. Nid oes unrhyw frechlyn 100 y cant yn effeithiol, ac mae'n dal yn bosibl cario'r feirws heb ddangos unrhyw symptomau ohono. Hyd yn oed os ydym wedi cael y brechiad, rhaid i ni beidio â gwneud y camgymeriad o feddwl ein bod yn ddiogel rhywsut, a rhaid i ni barhau i fod yn wyliadwrus

Rhaid i ni beidio â llaesu dwylo – nid yw'r pandemig ar ben. Os ydych yn dewis cymysgu, gwnewch hynny yn yr awyr agored yn hytrach na dan do pryd bynnag y bo modd, a chofiwch mai'r cyfyngiad awyr agored presennol yw 30 o bobl, ac mai chwe unigolyn o chwe aelwyd wahanol yw'r cyfyngiad dan do. Arhoswch ddau fedr oddi wrth bobl nad ydynt yn rhan o’ch aelwyd estynedig. Ceisiwch ag osgoi teithio i ardaloedd â chyfraddau uchel o goronafeirws, golchwch eich dwylo'n rheolaidd, a gwisgwch orchudd wyneb lle bo'n ofynnol.

Os ydych chi, neu unrhyw un yn eich aelwyd yn datblygu symptomau, hyd yn oed rhai ysgafn, megis tymheredd uchel, peswch parhaus neu newid yn eich synnwyr arogli neu flasu, dylech hunanynysu a threfnu prawf. Wrth ymweld â siop, gwisgwch orchudd wyneb, defnyddiwch hylif diheintio dwylo, cadwch bellter cymdeithasol a dilynwch unrhyw ragofalon diogelwch eraill sydd ar waith. Cydymffurfiwch â'r holl weithdrefnau olrhain a phrofi, a threfnwch wyliau gartref - dylech deithio dramor dim ond os yw'n gwbl hanfodol gwneud hynny.

Arweinydd y Cyngor Huw David

Mae llythyrau apwyntiad yn cael eu hanfon at bobl rhwng 40-49 oed ar hyn o bryd, ond gall unrhyw un dros 18 oed nad ydyw wedi cael ei ddos cyntaf drefnu apwyntiad mewn canolfan frechu leol.

I drefnu hyn, ffoniwch 01443 281163 a dewiswch opsiwn tri - fel arall ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a llenwch y ffurflen dos cyntaf.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r dudalen cyngor Covid-19 ar wefan y cyngor.

Mae Arweinydd y Cyngor Huw David wedi cael ei ail ddos o'r brechlyn coronafeirws Covid-19 ac yn annog eraill i wneud yr un fath.

Chwilio A i Y