Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae amser o hyd ar gyfer ceisiadau hwyr i gynllun preswylio’n sefydlog yr UE

Gall dinasyddion yr UE, yr AEE a'r Swistir barhau i wneud ceisiadau hwyr i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS) os oes ganddynt reswm dilys dros fod wedi methu’r dyddiad cau ar 30 Mehefin.

Mae’r cynllun, sy’n rhan o system fewnfudo newydd y DU yn dilyn Brexit, yn cynnig yr hawl i ddinasyddion 27 aelod-wladwriaeth yr UE, yn ogystal â dinasyddion y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein, barhau i fyw a gweithio yn y DU fel yr oeddynt pan oedd y wlad yn rhan o’r UE.

Dylai bob un o ddinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir ac aelodau eu teulu a oedd yn preswylio yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020, wneud cais ar unwaith.

Ymgeisiwch am y cynllun i barhau i weithio, astudio a gallu cael gofal iechyd a buddion am ddim yn y DU.

Yn unol â'r Cytundebau Hawliau Dinasyddion, mae dal yn bosibl i berson sy'n gymwys i gael statws o dan yr UESS i wneud cais hwyr i'r cynllun lle mae rheswm dilys dros fod wedi methu’r dyddiad cau.

Mae canllawiau nad ydynt yn hollgynhwysfawr ynghylch rhesymau dilys dros golli'r dyddiad cau wedi'u cyhoeddi gan y Swyddfa Gartref ar gael i'w gweld yma.

Pan na wnaeth berson gais cyn y dyddiad cau, rhaid iddo wneud cais dilys ar-lein neu ar y ffurflen gais bapur berthnasol – a darparu gwybodaeth gyda'r cais yn nodi ei reswm dros wneud cais yn hwyr.

Mae hwn yn alwad brys i bawb sy'n gymwys sydd â rheswm dilys dros fethu'r dyddiad cau ar 30 Mehefin i wneud cais nawr a pheidio ag oedi.

Mae gwneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn sicrhau eich hawliau presennol yng nghyfraith y DU hyd nes i chi gael statws.

Mae miloedd o geisiadau wedi cael statws sefydlog ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a channoedd o geisiadau wedi cael statws cyn-sefydlog, yn dibynnu ar ba mor hir maent wedi byw yma.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Os oes angen cefnogaeth annibynnol, gyfrinachol a rhad ac am ddim arnoch i wneud cais am Statws Preswylydd Sefydlog neu Breswylydd Cyn-sefydlog, mae nifer o wasanaethau ar gael (Dolen allanol - yn agor mewn tab neu ffenestr newydd) i unrhyw un fanteisio arnynt gan bartneriaid cymunedol, gan gynnwys Cyngor ar Bopeth, Mind Cymru, Newfields Law, Settled a TGP Cymru.

I gael gwybod a oes angen i chi wneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE, ewch i dudalen we Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE Llywodraeth y DU. Os oes angen i chi wneud cais, mae'n rhaid i bob aelod o'r teulu wneud cais. Mae hyn yn cynnwys plant ac unrhyw un dan 21 oed.

Gall preswylwyr agored i niwed gael help gyda'u ceisiadau drwy edrych ar dudalen gymorth y Cynllun ar y we.       

Mae ystadegau’n dangos fod 6.02 miliwn o geisiadau wedi'u gwneud i'r cynllun erbyn 30 Mehefin gyda 5.1 miliwn o grantiau statudol

Mae'r twf mewn ceisiadau, gan gynnwys dros 400,000 ym mis Mehefin yn unig, yn golygu bod tua 570,000 o geisiadau yn yr arfaeth ac mae'r Llywodraeth wedi sicrhau’r rheiny a wnaeth gais cyn y dyddiad, y bydd eu hawliau'n cael eu diogelu hyd nes y penderfynir ar eu cais, fel y nodir yn y gyfraith, ac mae ganddynt y modd i brofi eu hawliau gwarchodedig os oes angen.

Chwilio A i Y