Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mae ailgylchu’n ail natur i ni ym Mhen-y-bont ar Ogwr

O ganlyniad i ymdrechion ailgylchu ein trigolion lleol, mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y trywydd iawn i ragori ar darged ailgylchu uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer pob cyngor.

Erbyn mis Ebrill 2020, mae angen i’r holl awdurdodau lleol yng Nghymru gyrraedd cyfradd ailgylchu o 64%, neu byddant yn wynebu dirwyon sylweddol wrth i Lywodraeth Cymru ymdrechu i sicrhau mai Cymru yw’r wlad orau am ailgylchu yn y byd.

Cyhoeddwyd yr wythnos hon bod cyfradd ailgylchu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 69.4%, sy’n golygu bod ein hawdurdod lleol yn yr ail safle yn nhabl ailgylchu Cymru, ychydig y tu ôl i Ynys Môn (69.9%).

Mae’r ffigur diweddaraf, ar gyfer cyfnod 2018-19, yn golygu bod cyfradd ailgylchu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi codi 0.8% ers 2017-18.

Mae ailgylchu’n ail natur yng Nghymru erbyn hyn, ac mae hi wedi bod yn daith a hanner dros y ddau ddegawd diwethaf. Yn ôl yn 2000, pan mai dim ond 6% o wastraff oedd yn cael ei ailgylchu ledled y wlad, fe wnaeth Llywodraeth Cymru bennu targed o 15% erbyn 2004. Mae’r targedau hyn wedi codi’n raddol ers hynny wrth i gynghorau a phreswylwyr ym mhob cwr o’r wlad dderbyn yr her i wneud eu rhan er lles yr amgylchedd.

Bob tro roedd Llywodraeth Cymru yn codi'r bar, roedd ein trigolion yn ymateb. Dydy hi ddim yn hawdd dod i arfer â systemau ailgylchu newydd, a dysgu beth rydych chi’n gallu ei ailgylchu neu beidio, ond mae trigolion lleol wedi addasu eu harferion yn gyson er mwyn gwneud eu rhan er lles yr amgylchedd.

Fe wnaethom gyflwyno ein trefniadau ailgylchu presennol yn 2017, yn unol â thargedau ailgylchu newydd Llywodraeth Cymru, ac rydyn ni’n hapus iawn gyda’r canlyniadau. Mae ailgylchu yn ail natur i ni ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr erbyn hyn. Hoffwn ddiolch i holl drigolion yr ardal am eu hymrwymiad i ailgylchu.

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Amserlin ailgylchu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr...

2004 = Cyfradd ailgylchu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyrraedd y targed cenedlaethol o 15%.

2005 = Cynllun newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff y cartref yn cael ei gyflwyno, sef dau focs ailgylchu du. Un ar gyfer papur, ac un ar gyfer gwydr a chardfwrdd.

2006 = Cyfradd ailgylchu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn codi i 26%.

2010 = Yn ogystal â'r ddau focs du, cafodd cartrefi sach las i ailgylchu plastig a chaniau, a chadi brown ar gyfer gwastraff bwyd. Biniau sbwriel yn cael eu casglu bob pythefnos yn hytrach na phob wythnos.

2011 = Cyfradd ailgylchu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn codi’n sylweddol i 48%.

2013 = Gwasanaeth bob pythefnos yn cael ei gyflwyno ar gyfer ailgylchu gwastraff gardd. Caiff yr holl wastraff gwyrdd ei ddefnyddio i wneud gwrtaith.

2016 = Cyfradd ailgylchu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyrraedd 59%.

2017 = Rheol dau fag bin newydd, newid y cynwysyddion ailgylchu, a chyflwyno gwasanaeth casglu cewynnau bob pythefnos.

2019 = Cyfradd ailgylchu yn codi i 69.4%, sydd eisoes yn uwch na tharged Llywodraeth Cymru o 64% erbyn 2020.

2025 = Bydd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru yn codi eto, i 70%.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y