Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Lucie, Trên Tir Porthcawl bellach ar y ffordd

Dathlwyd cyrhaeddiad atyniad trên tir newydd ym Mhorthcawl gyda lansiad ffurfiol yn Rest Bay.

Mae’r gwasanaeth tymhorol yn rhedeg rhwng Bae Tywodlyd a Rest Bay ac yn stopio mewn mannau allweddol megis Traeth Pleser Coney, harbwr Porthcawl, canol y dref, Pafiliwn y Grand a Chanolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay.

Yn y lansiad swyddogol ar ddydd Mawrth 17 Awst, gwnaeth Emmaus De Cymru, yr elusen a menter gymdeithasol y tu ôl i’r trên ffordd newydd, enwi’r trên tir yn Lucie i gofio am gyd-sylfaenydd Emmaus.

Dywedodd Jemma Wray, Prif Weithredwr Emmaus De Cymru: “Rydym yn falch o ddarparu’r atyniad newydd hwn, ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr a thrigolion lleol Porthcawl ar y trên.

“Bydd llawer wedi clywed am sylfaenydd Emmaus, Abbé Pierre, ond nid oes llawer o sylw wedi’i roi i’r cyd-sylfaenydd, Lucie Coutaz.

“Roedd Lucie yn aelod gweithredol o’r gwrthwynebiad yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ac fe ymroddodd ei bywyd i Emmaus, gan ddefnyddio ei gallu i drefnu ac arwain i ddatblygu’r mudiad yn rhyngwladol. Dyma ddywedodd Abbé Pierre amdani: ’...hebddi, ni fyddai unrhyw beth wedi bod yn bosib.

“Felly, enwyd ein trên tir ar ôl Lucie, er anrhydedd i’w chyfraniad hanfodol i’r symudiad Emmaus.”

Ochr yn ochr ag aelodau tîm Emmaus De Cymru, roedd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (BCBC) Huw David yn y lansiad gydag Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio'r cyngor, a Maer Porthcawl, Tracy Hill.                               

Cafodd pawb a oedd yn bresennol fynd ar y trên o Rest Bay i Fae Tywodlyd a mwynhau lluniaeth, a thorrodd Faer Porthcawl rhuban i nodi agoriad swyddogol yr atyniad i dwristiaid.

Mae'r trên ffordd newydd yn cael ei gyflwyno gan ddefnyddio £11,453 sydd wedi'i sicrhau gan gyllid yr UE drwy Lywodraeth Cymru, fel rhan o gynllun Cyrchfannau Denu Twristiaeth Croeso Cymru.

Mae’n braf gweld trên ffordd Porthcawl yn ychwanegu i’r hyn sy’n cael ei gynnig i dwristiaid yn yr ardal leol, ac yn darparu ffordd ddiddorol a chyfleus o gyrraedd Bae Tywodlyd a Rest Bay yn ogystal â’r harbwr a chanol y dref. Mae gan Emmaus De Cymru, sy’n gweithredu ac yn darparu gwasanaeth, hanes da o gefnogi pobl i wella eu hamgylchiadau, dod o hyd i lety newydd, ennill sgiliau newydd ac archwilio cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth newydd. Yn ogystal â'r ffaith bod ganddyn nhw gysylltiadau cryf â'r ardal, maen nhw'n gallu cynnig eu profiad sylweddol ar draws ystod eang o weithrediadau busnes, ac yn gallu manteisio ar adnoddau cymuned ehangach Emmaus UK.

Yn wir, mae twristiaeth yn bwysig iawn i’r economi leol, ac mae ffigyrau swyddogol yn dangos bod y sector wedi cyfrannu mwy na £362 miliwn i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 2019 yn unig. Gyda mwy na 3.72 miliwn o ymwelwyr wedi’u cofnodi ar gyfer y flwyddyn honno, mae twristiaeth hefyd yn cefnogi dros 4,000 o swyddi llawn amser yn yr ardal.

Mae’r cyngor a’i bartneriaid eisiau datblygu twristiaeth ym Mhorthcawl mewn ffordd gynaliadwy, a sicrhau ei fod yn gallu gwneud mwy o gyfraniad i lesiant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol y dref. Bydd y trên tir newydd yn helpu i gefnogi’r nod hwn. Yn gynharach yr haf hwn, lansiodd First Cymru fws to-agored newydd ym Mhorthcawl mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol a Pharc Gwyliau Bae Treco, gan roi cyfle i bobl brofi’r arfordir o safbwynt gwahanol, gyda golygfeydd hardd o lawr uchaf y bws, yn ogystal â gwella hygyrchedd i ardaloedd ar draws y dref. “O ystyried cynlluniau parhaus y cyngor ar gyfer datblygiad Salt Lake ac ardaloedd promenâd, yn ogystal â’r cynigion ar gyfer Cosy Corner, mae llawer i edrych ymlaen ato yn yr ardal.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio, Charles Smith

Mae gan drên tir newydd Porthcawl dri cherbyd, ac mae un ohonynt yn hygyrch i gadeiriau olwyn, ac mae’r gweithredwr, Emmaus De Cymru, yn bwriadu agor swyddfa docynnau a man aros yn ei siop ar Heol Newydd, Porthcawl, sydd wrth ymyl man cychwyn llwybr y trên tir.

Mae’r gwasanaeth ar agor saith diwrnod yr wythnos o 10am tan 4.30pm (11am tan 3.30pm ar ddydd Sul) a bydd yn stopio mewn chwe man ar draws taith pedair milltir o hyd. Mae trip llawn yn para oddeutu 45 munud.

Gellir prynu tocynnau ar y trên gyda thaliadau digyswllt yn unig. Ar gyfer oedolion, mae taith unffordd yn £5 a thaith dwy ffordd yn £8. Mae taith unffordd i blant yn £3 ac mae taith dwy ffordd yn £6. Ar gyfer teulu gyda dau oedolyn a dau o blant, mae taith unffordd yn £10 a thaith dwy ffordd yn £15. I bobl sydd â thocyn bws, gofalwyr neu blant o dan bump oed, mae tocynnau am ddim.

Ymunodd Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda gwleidyddion lleol a chynrychiolwyr Emmaus South Wales yn lansiad swyddogol Lucie Trên Tir Porthcawl ddydd Mawrth 17 Awst. Cydnabyddiaeth: Adele Morris Photography

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y