Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llywodraeth Cymru'n cadarnhau y bydd cyfyngiadau Covid-19 yn parhau ar waith

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y cyfyngiadau pandemig presennol yn parhau ar waith ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y dyfodol agos.

Mae'r cyfyngiadau, sy'n cael eu hadolygu'n rheolaidd, wedi eu rhoi ar waith yn dilyn cynnydd mewn achosion lleol o goronafeirws, ac yn ffurfio rhan o'r ymdrechion i atal y pandemig rhag lledaenu'n ehangach.

Mae ymyraethau cyffelyb yn cael eu rhoi ar waith yng Nghaerdydd, Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Casnewydd, Wrecsam, Torfaen, Castell-nedd Port Talbot, Llanelli, Sir Fflint, Sir Ddinbych, Conwy a Bro Morgannwg.

Tra bo'r cyfyngiadau ar waith, ni all aelwydydd estynedig dros dro ffurfio swigen, oni bai bod un o'r aelwydydd hynny yn cynnwys un oedolyn sy'n byw ar ei ben ei hun.

Bydd preswylwyr angen gweithio o adref lle bynnag fo'n bosib, a ni all pobl adael, dod i mewn neu aros y tu allan i'r ardal heb esgus rhesymol. Mae'n rhaid i bob safle trwyddedig stopio gweini alcohol am 10pm, cau erbyn 10:20pm, a pharhau ar gau dan 6am y diwrnod canlynol.

Bydd busnesau ac ysgolion yn aros ar agor gyda rhagofalon priodol ar waith, ond mae ymweliadau awyr agored a dan do mewn cartrefi gofal wedi eu hatal dros dro. Yn ogystal, gall bobl deithio y tu allan o'r ardal i ddarparu a derbyn gofal, yn cynnwys gofal plant.

Dywedodd Yr Arweinydd, Y Cynghorydd Huw David: "Rhoddwyd y cyfyngiadau ar waith ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i helpu i reoli lledaeniad coronafeirws, ac mae'n bwysig fod pob un ohonom yn eu dilyn er mwyn diogelu aelodau bregus ein cymunedau.

“Maent yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, a byddant yn cael eu codi cyn gynted ag y bydd hi'n ddiogel i wneud hynny. Os hoffech wybod mwy, ewch i wefan Llywodraeth Cymru."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y