Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llywodraeth Cymru yn rhoi taliad ychwanegol o £500 i bob gweithiwr gofal cymdeithasol yng Nghymru

Bydd pob gweithiwr gofal cymdeithasol ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael taliad ychwanegol o £500 gan Lywodraeth Cymru i gydnabod eu gwaith yn ystod pandemig y coronafeirws.

Gan gyhoeddi'r taliad ddydd Gwener, 1 Mai, dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford y byddai'r taliad ar gael i fwy na 64,000 o weithwyr cartrefi gofal a gweithwyr gofal cartref yng Nghymru.

Mae'n dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddarparu £40 miliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion i helpu i dalu'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag ymateb i bandemig y coronafeirws.

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford: "Mae degau ar filoedd o bobl yn gweithio yn y maes gofal cymdeithasol yng Nghymru, yn gofalu am rai o'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau ac maent yn gwneud hynny gydag ymroddiad cadarn mewn amgylchiadau sy'n aml yn heriol iawn.

“Maent yn cyflawni tasgau sy'n gofyn am gryn dipyn o ofal personol, ac sy'n aml yn golygu lefel uwch o risg a chyfrifoldeb. Mae llawer o'n gweithwyr gofal cymdeithasol yn ceisio cydbwyso eu cyfrifoldebau gofalu personol â'u cyfrifoldebau proffesiynol.

"Rwyf am i'n gweithlu gofal cymdeithasol wybod bod eu gwaith caled yn cael ei werthfawrogi a'i gydnabod. Diben y taliad hwn yw cydnabod ymhellach cymaint yr ydym yn gwerthfawrogi popeth y maent yn ei wneud - mae'n cydnabod bod y grŵp hwn o bobl yn darparu sylfaen anweladwy ein gwasanaethau, sy'n cefnogi ein GIG a'n cymdeithas ehangach."

Mae Llywodraeth Cymru'n gweithio gydag awdurdodau lleol, sy'n comisiynu gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru, a chydag undebau llafur a Fforwm Gofal Cymru, i gadarnhau'r manylion.

Bydd manylion pellach ynghylch y taliad ychwanegol yn cael eu cyhoeddi'n fuan.

Mae'r Prif Weinidog wedi galw ar Lywodraeth y DU i beidio â chodi treth ar y taliad ychwanegol, gan alluogi gweithwyr gofal cymdeithasol i gadw'r swm llawn. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau i sicrhau nad yw'n effeithio ar hawl pobl i gael budd-daliadau.

Gan groesawu'r cyhoeddiad, dywedodd Philip White, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: "Mae gweithwyr gofal cymdeithasol yn y sir yn gwneud gwaith anhygoel bob dydd, gan ofalu am ein henoed a'r rhai sy'n fwyaf agored i niwed.

"Rydym yn gwbl ymwybodol y byddai ein cymunedau yn dioddef heb eu cefnogaeth hwy.

“Mae'r taliad ychwanegol hwn yn un ffordd o ddweud 'diolch' iddynt am eu gwaith caled, eu hymrwymiad ac yn anad dim, eu gofal am y rhai sydd mewn angen yn ystod cyfnod mor heriol.

"Mae'r cyngor yn trafod y manylion ar hyn o bryd a bydd yn hysbysu staff cyn gynted ag y bydd hyn wedi'i gadarnhau."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y