Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llywodraeth Cymru yn nodi strategaeth frechu Covid-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei strategaeth frechu Covid-19 sy'n nodi cynlluniau i bob oedolyn cymwys gael cynnig brechlyn erbyn yr hydref.

Daw wrth i dros 86,000 o bobl gael y brechlyn yng Nghymru hyd yn hyn. Bydd ffigurau brechu dyddiol yn cael eu cyhoeddi ar gyfer Cymru o hyn ymlaen.

Y tair carreg filltir a nodir yn y cynllun yw:

  • Erbyn canol mis Chwefror – bydd holl breswylwyr a staff cartrefi gofal; staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen; pawb dros 70 oed a phawb sy'n agored iawn i niwed yn glinigol wedi cael cynnig brechiad.
  • Erbyn y gwanwyn – bydd brechu wedi'i gynnig i'r holl grwpiau blaenoriaeth cam un eraill. Dyma bawb dros 50 oed a phawb sydd mewn perygl oherwydd bod ganddynt gyflwr iechyd sylfaenol.
  • Erbyn yr hydref – bydd brechu wedi'i gynnig i bob oedolyn cymwys arall yng Nghymru, yn unol ag unrhyw ganllawiau a gyhoeddwyd gan y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI).

Gellid cynnig brechlynnau coronafeirws i gyfanswm o tua 2.5m o bobl ledled Cymru erbyn mis Medi. Mae hyn yn dibynnu ar gyflenwadau digonol a rheolaidd o'r brechlynnau sy'n cael eu darparu. Bydd yn cael ei adolygu'n barhaus yn unol â'r cyflenwad o'r brechlyn ac unrhyw gyngor pellach gan y JCVI.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething: "Mae brechlynnau Covid yn cynnig ein gobaith gorau o ddychwelyd i'r normalrwydd rydym yn edrych ymlaen at ei gael ar ôl blwyddyn mor anodd, sydd wedi troi ein bywydau i gyd wyneb i waered.

"Mae darparu'r rhaglen frechu hon i bobl Cymru yn dasg enfawr ond mae llawer iawn o waith yn mynd rhagddo i'w wneud yn llwyddiant. Rydym yn gwneud cynnydd da gyda miloedd yn fwy o bobl yn cael eu brechu bob dydd.

"Dros yr wythnos nesaf, byddwn yn gweld y rhaglen yn cyflymu ymhellach gyda mwy o glinigau'n agor a'r brechlynnau cyntaf yn cael eu rhoi gan fferyllwyr." 

Mae nifer y canolfannau brechu torfol yng Nghymru yn cynyddu i 35 dros yr wythnosau nesaf, gydag o leiaf un ym mhob sir, a bydd 100 o bractisau meddygon teulu yn darparu clinigau erbyn diwedd yr wythnos hon.

Mae 14 o unedau symudol hefyd, sy'n cael eu rhedeg gan nyrsys cymunedol, sy'n mynd â'r brechlyn i gartrefi gofal a bydd y fferyllfeydd cyntaf i ddarparu brechlyn Oxford-AstraZeneca yn dechrau rhoi dosau yn ystod yr wythnos nesaf.

Dywedodd Dr Gillian Richardson, sy'n arwain rhaglen frechu Covid-19 yng Nghymru: "Dyma'r rhaglen frechu fwyaf y mae Cymru wedi'i gweld erioed ac mae'r GIG yn gweithio'n eithriadol o galed i roi’r brechlyn i gynifer o bobl â phosibl, yn ddiogel ac mor gyflym ag y gallwn.

"Bydd pobl yn cael eu gwahodd i ddod i gael brechiad mewn clinig yn agos i'w cartref neu yn un o'r canolfannau brechu torfol. Rwy'n gwybod bod pawb yn awyddus iawn i gael eu pigiad ond arhoswch nes y cysylltir â chi am eich tro."

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Mae'r brechlynnau'n rhoi gobaith i ni am ddiwedd y pandemig hwn ond bydd yn cymryd peth amser i amddiffyn pawb sydd ei angen. Parhewch i gymryd camau i gadw eich hun a'ch anwyliaid yn ddiogel rhag coronafeirws.

"Cadwch lygad allan am sgamiau – ni fydd y GIG byth yn gofyn i unrhyw un dalu am frechlyn ac ni fydd byth yn gofyn am eich manylion banc.

"Bydd y GIG yn cysylltu â phawb yn uniongyrchol – naill ai dros y ffôn neu drwy lythyr – yn eich cynghori ynghylch ble y cewch eich brechlyn. Arhoswch i gael eich gwahodd a pheidiwch â ffonio eich meddygfa, ysbyty na fferyllfa i ofyn pryd y byddwch yn ei chael."

Bydd data ar gyfer nifer y brechlynnau a roddir ar gael bob diwrnod o'r wythnos o hyn ymlaen ar ddangosfwrdd Gwyliadwriaeth Covid-19 Cyflym Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r datganiad dyddiol yn cyfrif am gyfanswm nifer y brechlynnau a roddwyd tan 10pm y diwrnod cynt, sydd wedi'u cofnodi ar System Imiwneiddio Cymru Covid-19. Bydd y ffigurau gwirioneddol yn uwch oherwydd cofnodi data'n barhaus.

Am ragor o wybodaeth am y brechlyn, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Chwilio A i Y