Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llywodraeth Cymru yn datgelu cynlluniau ar gyfer ailagor ysgolion fesul cam gyda Dod i'r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu'r manylion cyntaf ynghylch sut y bydd plant yn dechrau dychwelyd i'r ysgol ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

O ddydd Llun 29 Mehefin, bydd cyfres o sesiynau o'r enw 'Dod i'r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi' yn digwydd ym mhob ysgol.

Diben y sesiynau yw paratoi disgyblion i ddychwelyd yn raddol i wersi arferol ym mis Medi, a dilynir gweithdrefnau llesiant a chadw pellter cymdeithasol llawn.

Caiff grwpiau blwyddyn eu rhannu yn garfannau a bydd amseroedd dechrau, gwersi ac egwyliau yn digwydd ar amseroedd gwahanol, a bydd y dull gweithredu fesul cam yn golygu y disgwylir i oddeutu traean o'r holl ddisgyblion fod yn bresennol mewn unrhyw sesiwn.

Drwy rannu'r dosbarthiadau yn grwpiau bach, bydd modd dilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol, gan sicrhau amser diogel a phenodedig gydag athrawon a ffrindiau dosbarth, gan gynnwys profiadau ystafell ddosbarth ar-lein a phersonol sydd wedi'u cynllunio i baratoi plant ac athrawon ar gyfer y tymor newydd ym mis Medi.

Caiff tymor yr haf ei ymestyn am wythnos a bydd yn gorffen ar 27 Gorffennaf, a chaiff gwyliau hanner tymor yr hydref eu hymestyn i bythefnos yn hytrach nag un wythnos.

Er bod disgwyl i ddisgyblion fynychu'r ysgol pan fydd y sesiynau'n dechrau ar 29 Mehefin, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ei gwneud yn glir eu bod yn deall y bydd pryderon parhaus am y pandemig, felly ni fydd teuluoedd yn cael diryw os na fyddant yn anfon eu plant yn ôl i'r ysgol y tymor hwn.

Ni fydd disgwyl i blant ac athrawon sy'n gwarchod eu hunain neu sy'n fwy agored i niwed ddychwelyd i'r ysgol ar 29 Mehefin. Mae'r rhain yn cynnwys gweithwyr beichiog ynghyd â disgyblion ac athrawon sy'n byw gyda pherthnasau sy'n gwarchod eu hunain.

Bydd y cyngor a’i bartneriaid, gan gynnwys penaethiaid a chyrff llywodraethu, yn treulio’r ychydig wythnosau nesaf yn gwneud paratoadau a threfniadau angenrheidiol ar gyfer materion megis cludiant i’r ysgol, trefniadau glanhau, gofal plant brys, prydau ysgol am ddim a mwy, a bydd manylion pellach i ddilyn yn fuan.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Gan gyhoeddi'r cynlluniau, dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: "Mae fy nghyhoeddiad i heddiw’n rhoi tair wythnos a hanner i ysgolion i barhau i baratoi ar gyfer y cam nesaf. Byddwn yn defnyddio wythnosau olaf tymor yr haf i wneud yn siŵr bod disgyblion, staff a rhieni yn barod – yn feddyliol, yn emosiynol ac yn ymarferol – ar gyfer y normal newydd ym mis Medi.

"Mae 29 Mehefin yn golygu y bydd mis llawn o brofi, olrhain a diogelu wedi bod – a bydd hyn yn parhau i ehangu hefyd. Hefyd gallaf gyhoeddi y bydd athrawon yn grŵp blaenoriaeth yn ein rhaglen profion gwrthgyrff newydd. Wrth i ni barhau i gadw Cymru'n ddiogel, bydd y dull gweithredu hwn yn hanfodol.

"Mae’r wyddoniaeth sy'n datblygu yn awgrymu bod tywydd cynnes a golau’r haul yn rhoi’r cyfle gorau i ni sicrhau mwy o amser mewn ysgolion. Byddai aros tan fis Medi yn golygu bron i hanner blwyddyn heb addysgu. Byddai hynny’n niweidiol i les, i gynnydd dysgu ac i iechyd meddwl ein pobl ifanc ni.

“Mae hwn yn, ac wedi bod, yn gyfnod pryderus i ni i gyd. Rydw i’n gwybod y bydd llawer ohonoch chi’n teimlo’n nerfus. Dydyn ni heb frysio gyda’r gwaith a’r penderfyniad hwn. Hefyd mae’r cyfnod o dair wythnos a hanner cyn y cam nesaf yn rhoi amser i ni gadw llygad ar ddatblygiadau mewn llefydd eraill, ac mae’n darparu cyfleoedd gwirio pellach i adolygu’r dystiolaeth ac ehangu’r profi.

"Dyma’r opsiwn ymarferol gorau sy’n cadw at y pum egwyddor sy’n sail i fy mhenderfyniadau. Rwyf hefyd yn sicr mai dim ond trwy ddychwelyd i'w hysgol eu hunain y byddwn yn gweld presenoldeb uwch gan blant o dan anfantais sy'n fwy agored i niwed.

"Trwy gydweithio, byddwn yn sicrhau tegwch a rhagoriaeth i ddisgyblion wrth iddyn nhw ddod i’r ysgol, dal ati i ddysgu, a pharatoi ar gyfer yr haf a mis Medi."

Disgwylir y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau ar sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch yr wythnos nesaf, gyda gwybodaeth am reoli cyfleusterau a threfniadau ymarferol ar gyfer adeiladau, adnoddau, trefniadau glanhau, trafnidiaeth a mwy.

Caiff canllawiau ar ddarparwyr gofal plant hefyd eu cyhoeddi'r wythnos nesaf a fydd yn eu cefnogi i gynyddu nifer y plant sy'n bresennol ochr yn ochr ag ysgolion.

Chwilio A i Y