Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau wedi'u diweddaru ar gyfer twristiaeth a lletygarwch

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau wedi'u diweddaru ar gyfer twristiaeth a lletygarwch i helpu i gadw gweithwyr ac ymwelwyr yn ddiogel rhag trosglwyddo coronafeirws.

Mae'r canllawiau'n cwmpasu amrywiaeth o amgylcheddau gwaith o safleoedd lletygarwch a darparwyr llety i atyniadau ymwelwyr awyr agored a dan do, ac amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau.

Mae'n dilyn symudiad graddol i Lefel Rhybudd Un. Fel rhan o lacio'r cyfyngiadau, uchafswm nifer y bobl sy'n gallu cyfarfod yn yr awyr agored mewn safleoedd a reoleiddir yw 30 o bobl erbyn hyn, heb gynnwys plant o dan 11 oed neu berson sy'n gofalu am rywun sy'n cymryd rhan mewn digwyddiad o'r fath.

Fodd bynnag, mae uchafswm nifer y bobl sy'n gallu cyfarfod dan do yn parhau i fod yn chwech o unigolion o chwe aelwyd.

Rhaid i leoliadau lletygarwch sydd eisiau cynnal cynulliadau rheoledig, gan gynnwys digwyddiadau, gynnal asesiad risg a bodloni gofynion y rheoliadau i gymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafeirws. 

Yr uchafswm a all fynychu digwyddiadau awyr agored a reoleiddir yw hyd at 4,000 o bobl o unrhyw oedran os ydynt yn sefyll a hyd at 10,000 yn eistedd.

Bydd y cynulliadau a reoleiddir yn amrywio o ran maint a bydd y capasiti ar gyfer gwahanol gynulliadau yn cael ei bennu gan y risg a'r mesurau rhesymol sy'n cynnwys sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol.

Mae gwefan Llywodraeth Cymru yn cynnwys cyfres o gwestiynau cyffredin ynghylch lleoliadau celfyddydol ac adloniant.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Gyda Chymru ar hyn o bryd yn symud yn raddol at Lefel Rhybudd Un a gyda nifer isel o achosion coronafeirws, mae llawer o bobl yn mwynhau'r cyfle i ymweld â lleoedd newydd a chwrdd â ffrindiau dros ddiod neu bryd o fwyd.

"Er mwyn helpu i gadw achosion coronafeirws yn isel, mae'n hanfodol i bob busnes sy'n ymwneud â thwristiaeth a lletygarwch ddilyn y canllawiau ynghylch cyfyngu ar y risg o drosglwyddo.

"Mae amrywiaeth o adnoddau ar gael gan sefydliadau fel Croeso Cymru a Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir i helpu busnesau wrth iddynt addasu i'r rheolau a'r rheoliadau parhaus, ac fel awdurdod lleol, rydym yn parhau i wneud pob ymdrech i gefnogi busnesau mewn amrywiaeth o ffyrdd.

"Yn ddiweddar, rydym wedi gweithio gyda phartneriaid i gyflwyno gwasanaeth bws to-agored glan môr newydd ym Mhorthcawl yn ogystal â dychweliad hir ddisgwyliedig y trên ffordd. Yn y cyfamser, byddwn yn croesawu nifer o stiwardiaid cyn bo hir i groesawu ymwelwyr ar lan y môr ym Mhorthcawl ac yng nghanol trefi.

"Mae'r cynnig parcio am ddim wedi'i ymestyn yn rhai o'n meysydd parcio canol tref a gynhelir gan y cyngor tan ddiwedd mis Awst, ac rydym hefyd wedi ymestyn ein cynllun rhent consesiynol ar gyfer masnachwyr marchnad a meddianwyr unedau diwydiannol bach."

I gael rhagor o fanylion am y canllawiau diweddaraf ar gyfer twristiaeth a lletygarwch, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y