Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llywodraeth Cymru yn cydweithio â’r Cyngor ar raglen Gaeaf Llawn Lles

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi’r rhaglen genedlaethol, Gaeaf Llawn Lles, i blant a phobl ifanc.

Mae’r rhaglen yn adeiladu ar y rhaglen boblogaidd a gafwyd yn 2021, Haf o Hwyl, lle daeth cymunedau lleol a sefydliadau ynghŷd i greu cyfleoedd i fod yn actif, i gwrdd â phobl ifanc eraill a rhoi cynnig ar bethau newydd i’w helpu nhw i reoli eu llesiant.

Yn dilyn llwyddiant cynllun yr haf, mae rhaglen arall o weithgareddau a chyfleoedd wedi cael ei datblygu fel rhan o Gaeaf Llawn Lles. Bydd rhagor o weithgareddau ar gael yn ystod mis Ionawr dan 31 Mawrth, yn cynnwys yn ystod gwyliau ysgol mis Chwefror.

Bydd yr Urdd yn datblygu gweithdai celfyddydau creadigol ar gyfer plant mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, sesiynau blasu band roc a gweithdai coginio, yn ogystal ag arhosiad preswyl dros y penwythnos yn Llangrannog, Ceredigion.

Bydd Halo Leisure hefyd yn cynnig rhaglenni Byw’n Egnïol a Plant Bach Egnïol yn ystod y gwyliau i blant a phobl ifanc, a gellir parhau i ddefnyddio pyllau nofio a sesiynau dŵr difyr am ddim drwy’r rhaglen nofio genedlaethol.

Bydd canolfannau hamdden lleol hefyd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau o ganolfan chwarae JumpIn Gym yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, sesiynau Neidio a Chwarae ar gyfer plant blynyddoedd cynnar yng Nghanolfan Bywyd Cwm Ogwr a Chanolfan Bywyd Cwm Garw i glwb Sadwrn a chyfleoedd eraill yng Nghanolfan Chwaraeon Maesteg.

Mae’r awdurdod lleol hefyd yn gweithio gyda Chymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) i sicrhau bod nifer o grwpiau sy’n ymwneud â Materion Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael eu hannog i gynnig gwyliau a chyfleoedd eraill. Mae’r rhaglen wyliau hefyd yn cefnogi pobl ifanc gydag anghenion ychwanegol sy’n gysylltiedig â gofal cymdeithasol, ac yn helpu teuluoedd i ddilyn ffyrdd o fyw iach drwy raglenni Parth Teulu Actif.

Mae Llyfrgelloedd Awen yn datblygu amrywiaeth eang o weithgareddau ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd, yn cynnwys sesiynau ‘naid ac odl’, amser stori a chrefftau, clybiau gwaith cartref a gweithdai ysgrifennu creadigol. Ceir hefyd grwpiau darllen iau, dathliad Diwrnod y Llyfr ym mis Mawrth, clybiau codio, clybiau ffilm, clybiau animeiddio a grwpiau celf.

Bydd Halo ac Awen yn hyrwyddo’r cyfleoedd ar eu gwefannau eu hunain a’r cyfryngau cymdeithasol. Gall gweithgareddau newid, ac efallai y bydd angen cadw lleoedd ymlaen llaw.

Mae rhaglen Gaeaf Llawn Lles hefyd yn cefnogi nifer o grwpiau ieuenctid i gynnig gweithgareddau ar gyfer pobl ac oedolion ifanc. Yn eu plith mae Bad Bikes, Clwb Bechgyn a Merched Betws, Clwb Ieuenctid Caerau, Clwb Cymunedol ac Ieuenctid KPC, Clwb Rasio BMX Llynfi, Clwb Ieuenctid Nantyfyllon, clwb Bechgyn a Merched Nantymoel a Chlwb Bechgyn a Merched Wyndham.

Mae gweithgareddau’n cynnwys gwaith ieuenctid, teithiau gydag ieuenctid, gweithgareddau awyr agored, chwaraeon a choginio. Yn ystod mis Chwefror a Mawrth bwriedir darparu rhagor o gymorth i fwy o sefydliadau cymunedol ddatblygu gweithgareddau a chyfleoedd.

Mae gan gynllun Gaeaf Llawn Lles ystod anhygoel o weithgareddau a digwyddiadau cyffrous ar draws y fwrdeistref sirol, gyda rhywbeth i bob plentyn a pherson ifanc ei fwynhau.

Mae’r pandemig wedi bod yn her eithriadol i nifer o bobl ifanc a theuluoedd, ac mae hwn yn gyfle hyfryd i geisio gwneud pethau’n fwy normal eto.

Hoffaf ddiolch i bob un o’n partneriaid am gyfrannu i raglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau rwyf yn sicr fydd yn boblogaidd iawn gyda phlant a phobl ifanc lleol y gaeaf hwn.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Chwilio A i Y