Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llywodraeth Cymru yn cadarnhau symud i lefel rhybudd dau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd Cymru'n symud i lefel rhybudd dau o ddydd Llun 17 Mai wrth i lefelau coronafeirws barhau'n isel a chyfraddau brechu’n parhau i fod y gorau yn y DU.

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi cadarnhau y bydd busnesau lletygarwch dan do a lleoliadau adloniant yn gallu ailagor a bydd cynnydd yn nifer y bobl sy'n cael mynychu gweithgareddau dan do ac awyr agored wedi'u trefnu.

Gall teithio rhyngwladol ailddechrau o ddydd Llun hefyd ond bydd mesurau diogelu ychwanegol yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer pobl sy'n dychwelyd o rai gwledydd i atal y feirws rhag dychwelyd i Gymru.

Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gymorth ariannol ychwanegol i fusnesau sy'n dal i gael eu heffeithio gan gyfyngiadau coronafeirws – byddant yn gallu hawlio hyd at £25,000 yn fwy o gymorth i helpu i dalu costau parhaus. Bydd mwy o fanylion yn cael eu rhyddhau am hyn yn fuan.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Diolch i waith caled ac ymdrechion parhaus pawb, gallwn gymryd cam arall tuag at lacio'r cyfyngiadau coronafeirws a symud i lefel rhybudd dau o ddydd Llun.

"Bydd lletygarwch dan do yn gallu ailagor, cam a fydd yn cael ei groesawu gan lawer ohonom wrth i ni edrych ymlaen at fwynhau diod, pryd o fwyd a chwmni ffrindiau a theulu mewn caffi neu dafarn.

"Drwy gadw at y rheolau a'n rhaglen frechu lwyddiannus, rydym yn gwneud cynnydd da iawn o ran rheoli'r feirws a chadw cyfraddau'n isel. Ond nid yw'r pandemig ar ben – mae'r amrywiolyn newydd, yr amrywiolyn Indiaidd fel y’i gelwir, yn dro annymunol arall yn y pandemig hwn, ac rydym yn ei fonitro'n ofalus." 

Mae'r newidiadau i gyfyngiadau, a ddaw i rym o ddydd Llun 17 Mai, yn cynnwys:

  • Gall lletygarwch dan do ailagor – gall chwech o bobl o hyd at chwe aelwyd (heb gynnwys plant o dan 11 oed) archebu lle
  • Gall pob llety gwyliau ailagor yn llawn
  • Gall lleoliadau adloniant, gan gynnwys sinemâu, neuaddau bingo, lleoedd bowlio, ardaloedd a chanolfannau chwarae dan do, casinos, arcedau difyrion, a theatrau ailagor. Gall sinemâu, neuaddau cyngerdd theatrau a meysydd chwaraeon werthu bwyd a diod cyn belled â'i fod yn cael ei fwyta mewn ardal seddau ar gyfer gwylio'r perfformiad
  • Gall atyniadau ymwelwyr dan do, gan gynnwys amgueddfeydd ac orielau, ailagor
  • Gall hyd at 30 o bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau dan do wedi'u trefnu a hyd at 50 o bobl mewn gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu. Mae hyn yn cynnwys derbyniadau priodasau a derbyniadau angladdau

Bydd teithio rhyngwladol yn ailddechrau gyda system goleuadau traffig, wedi'i halinio â Lloegr a'r Alban, ar waith. Bydd gwledydd yn cael eu dosbarthu fel rhai gwyrdd, ambr a choch. Mae hyn yn golygu y bydd pobl sy'n byw yng Nghymru yn gallu teithio i nifer fach o gyrchfannau tramor heb fod angen ynysu ar ôl iddynt ddychwelyd. Mae ynysu gorfodol ar gyfer gwledydd nad ydynt ar y rhestr werdd yn parhau.

Y gyfradd gyffredinol yng Nghymru yw llai na 10 achos i bob 100,000 o bobl, mae nifer y bobl yn yr ysbyty sydd â choronafeirws ar ei lefel isaf ers dechrau'r pandemig a thros y penwythnos, disgwylir i'r wlad gyrraedd y garreg filltir o ddwy filiwn o bobl wedi derbyn eu brechiad cyntaf.

Rydym yn croesawu'r symudiad hwn i rybudd lefel dau, sydd wedi'i gyflawni diolch i ymdrechion trigolion sy'n parhau i ddilyn canllawiau ac yn cael eu brechu. Mae cyfraddau achosion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymhlith yr isaf yn y DU.

Mae'n hanfodol ein bod yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i gadw lefelau'r feirws mor isel â phosibl wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio. Gydag amrywiolion newydd yn cylchredeg, mae'n bwysig bod unrhyw un sy'n teimlo'n sâl yn cael prawf ar unwaith i sicrhau nad ydynt yn lledaenu'r feirws i'w ffrindiau, eu teuluoedd, eu cydweithwyr a'u cymuned ehangach.

Arweinydd Cyngor, Huw David

O ddydd Llun 24 Mai, bydd statws brechu ar bapur ar gael i bobl yng Nghymru sydd wedi cael dau ddos ac sydd angen teithio ar frys i wlad lle gofynnir am dystiolaeth. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gynghori pobl i deithio dramor at ddibenion hanfodol yn unig.

Os bydd cyflyrau iechyd y cyhoedd yn parhau'n gadarnhaol, bydd yr adolygiad tair wythnos nesaf yn ystyried:

  • Newidiadau pellach i gwrdd â phobl mewn cartrefi preifat
  • Cynyddu nifer y bobl sy'n gallu cyfarfod yn yr awyr agored a nifer y bobl sy'n gallu mynychu gweithgareddau a digwyddiadau wedi'u trefnu, gan gynnwys derbyniadau priodas, i 50 dan do a 100 yn yr awyr agored
  • Caniatáu i ddigwyddiadau ar raddfa fwy ddigwydd dan do ac yn yr awyr agored.

Chwilio A i Y