Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llywodraeth Cymru yn amlinellu cynlluniau i ddychwelyd yn rhannol i'r ysgol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod cynlluniau wedi'u sefydlu i gefnogi 'dychweliad rhannol a graddol i ddysgu wyneb yn wyneb' mewn ysgolion ledled Cymru o 22 Chwefror.

Mae'r cyhoeddiad yn dilyn cyngor diweddaraf gan y Grŵp Cynghori Technegol a'r prif swyddog meddygol yn seiliedig ar welliannau diweddar yn amodau iechyd cyhoeddus.

Mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi amlinellu sut fydd disgyblion rhwng tair a saith oed, sydd yn y Cyfnod Sylfaen o oedran meithrin hyd at flwyddyn dau, yn gallu dechrau dychwelyd ar ôl y gwyliau hanner tymor.

Fel rhan o'r dychweliad cynlluniedig, mae £5m ychwanegol yn cael ei ddarparu i helpu ysgolion i wneud paratoadau hanfodol a darparu trefniadau diogelwch, megis profion coronafeirws ddwywaith yr wythnos i athrawon.

Bydd dychweliad disgyblion hŷn yn cael ei ystyried fel rhan o adolygiad cyfnod clo nesaf Llywodraeth Cymru, a fydd yn digwydd ar 19 Chwefror.

Gan gyhoeddi'r penderfyniad, dywedodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams: "Ar ôl hanner tymor, o 22 Chwefror, bydd ein dysgwyr Cyfnod Sylfaen yn dechrau dychwelyd i'r ysgol yn ystod yr wythnos honno.

"Bydd plant gweithwyr allweddol a dysgwyr bregus, yn ogystal â'r rheiny sy'n sefyll arholiadau neu asesiadau a dysgwyr mewn ysgolion arbennig, yn parhau i allu mynychu fel y maent wedi'i wneud drwy gydol y pandemig.

"Rydym wedi blaenoriaethu ein dysgwyr ieuengaf oherwydd y dystiolaeth ffafriol ynghylch lledaeniad ymhlith plant ieuengach, a hefyd oherwydd y gwyddom eu bod yn ei chael hi'n anodd dysgu o bell.

"Bydd niferoedd isel o ddysgwyr galwedigaethol, gan gynnwys prentisiaid, yn gallu dychwelyd i golegau hefyd. Eto, y rheswm dros hyn yw anawsterau gyda dysgu o bell, gan y bydd angen iddynt gael mynediad at amgylcheddau hyfforddiant neu weithle er mwyn ymgymryd â'u cymwysterau ymarferol.

"Yn dilyn trafodaethau cynhyrchiol â'n cydweithwyr yn yr undeb a'r awdurdod lleol a phartneriaid addysg bellach, rydym yn cyflwyno nifer o fesurau ychwanegol i ddarparu staff â lefel ychwanegol o sicrwydd er mwyn iddynt ddychwelyd at addysgu wyneb yn wyneb yn ddiogel.

"Mae hyn yn cynnwys cyflwyno profion ddwywaith yr wythnos i aelodau o staff yn ogystal â rhagor o gymorth ariannol ar gyfer gorchuddion wyneb newydd.

"Rydym yn darparu £5m ychwanegol i gefnogi ysgolion, colegau ac awdurdodau lleol i fuddsoddi ymhellach mewn eitemau sydd eu hangen arnynt i gadw eu safle yn ddiogel.

"Fel y gwyddom ni oll, dim ond un plentyndod a gawn, a dyma pam ein bod ni i gyd yn gweithio mor galed i gefnogi pobl ifanc i fynd yn ôl i'r ysgol er mwyn iddynt allu dysgu gyda'u cyfeillion."

Ychwanegodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: "Mae'r gweinidog wedi bod yn glir iawn nad yw'r newid hwn yn golygu bod y cyfyngiadau lefel pedwar drosodd, a rhaid parhau i ddilyn yr holl reolau angenrheidiol y tu hwnt i'r ysgol.

"Mae diogelwch plant a pharhad eu haddysg wedi parhau'n brif flaenoriaeth drwy gydol y pandemig, ac er y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwneud popeth o fewn ei allu i sicrhau y gall dysgu wyneb yn wyneb ailddechrau yn ddiogel, yn y cyfamser bydd angen i'r holl ddisgyblion, myfyrwyr, rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr barhau i ddilyn y canllawiau er mwyn atal lledaeniad y coronafeirws.

"Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion yn fuan, a byddwn yn cadarnhau cynlluniau yr ydym yn eu sefydlu ar gyfer yr wythnos ar ôl y gwyliau hanner tymor."

  • I ddarllen llythyr agored gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, at yr holl benaethiaid yng Nghymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Chwilio A i Y