Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llywodraeth Cymru'n denu INEOS Automotive i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi denu cwmni cynhyrchu ceir newydd i Gymru a fydd yn creu hyd at 500 o swyddi ar safle ar bwys ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru, bydd INEOS Automotive yn adeiladu ffatri gynhyrchu a chydosod newydd arbennig, 250,000 tr sg o faint, ym Mharc Busnes Brocastell i gynhyrchu'r cerbyd Grenadier 4x4 newydd.

Bydd digon o le yn yr ardal fusnes newydd, wrth Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, ar gyfer 500,000 tr sg arall ac mae ganddo'r potensial i gynnal llawer mwy o swyddi ar gyfer cwmnïau sydd am ehangu a buddsoddwyr newydd sydd am ddod i Gymru.

I gael lle ar gyfer y ffatri newydd, mae'r cwmni'n prynu 14 erw o dir oddi wrth Lywodraeth Cymru am bris y farchnad. Mae'r gwaith i ddatblygu seilwaith y safle eisoes wedi dechrau gyda'r gobaith y gellir dechrau cynhyrchu'r cerbyd newydd mor fuan â dechrau 2021.

Mae hon yn bleidlais fawr o hyder yng ngweithlu ac economi Cymru ar adeg hynod anodd. Yn ogystal â bod yn newyddion da i Ben-y-bont wrth reswm - a'r cyntaf, gobeithio, o nifer o gyhoeddiadau cyffrous eraill yn yr ardal - mae'n profi hefyd fod Cymru'n dal i fod yn lle deniadol i fuddsoddwyr er gwaetha ansicrwydd Brexit.

Ni fydd hyn yn golygu bod ein gwaith i helpu Pen-y-bont yn sgil cynigion Ford yn dod i ben a byddwn yn dal ati i ymroi i geisio denu busnesau newydd, cefnogi gweithwyr Ford a sicrhau dyfodol cyffrous i'r dre.

Mae'n bleser gen i groesawu INEOS Automotive i Gymru ac rwy'n hapus iawn mai nhw yw'r diweddaraf mewn cyfres glodwiw o gwmnïau sydd wedi llofnodi'n Contract Economaidd, â'i nod o sbarduno twf ac annog cwmnïau i fod yn gyflogwyr cyfrifol. Mae iechyd a lles ei weithwyr eisoes yn rhan bwysig o ethos INEOS ac mae'r Contract Economaidd yn dyst o hynny. Rwy'n disgwyl ymlaen at weld y safle'n cael ei ddatblygu, yn barod ar gyfer dechrau cynhyrchu yn 2021.

Ken Skates, Gweinidog yr Economi

Bydd lle yn yr adeilad newydd a rhannau eraill o Barc Busnes Brocastell i'r busnes dyfu a chyflogi rhagor o weithwyr.

Mae INEOS Automotive eisoes yn trafod â dau gwmni cyflenwi cydrannau o Gymru i'w helpu â'i waith a gallai hynny fod yn hwb arall i economi Cymru.

Mae hyn yn dangos hyder ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel lle sy’n meithrin ac yn annog busnesau ar bob lefel. Rydw i’n croesawu'r ffaith bod 500 o swyddi newydd yn mynd i gael eu creu ar gyfer yr ardal, a gobeithio y bydd mwy o gwmnïau yn dilyn esiampl Ineos Automotive ac yn manteisio ar yr hyn sydd gennym ni i’w gynnig.

Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i fod yn lle ardderchog i fuddsoddi ynddo a gwneud busnes. Mae hanner ffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe ac mae gennym ni weithlu lleol hynod fedrus, ynghyd â chysylltiadau cyfathrebu effeithlon gyda mynediad hawdd at dair cyffordd yr M4, rhwydwaith trenau cyflym o Abertawe i Lundain a Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Ar y cyd â Llywodraeth Cymru, gall y cyngor ddarparu cymorth cyllido a sefydlu amrywiol, ac mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyfleoedd rhwydweithio cadarn. Yn bersonol, rydw i’n ddiolchgar iawn i’r Gweinidog, i Lywodraeth Cymru ac i’r tasglu am eu cefnogaeth barhaus ac rydw i’n edrych ymlaen at weld cyhoeddiadau ynghylch rhagor o fuddsoddi.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi amlinellu cyfres o flaenoriaethau i Lywodraeth Cymru sy’n ymateb i’r heriau sy’n wynebu’r economi.

Yn dilyn y cyhoeddiad hwn, byddem yn croesawu pe bai mwy o adnoddau’n cael eu rhyddhau yn gyflymach, a fydd yn cefnogi’r gwaith o’u cyflawni, yn cynyddu hyder yn yr ardal, yn denu mwy o fewnfuddsoddiad ac yn cynnig swyddi a thwf i bobl leol.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y