Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llysgenhadon Ifanc yn lansio her 21 o bethau i'w gwneud yn ystod Haf 21

Mae plant a phobl ifanc o bob cwr o fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i wneud her newydd yr haf hwn, a rhoi cynnig ar 21 o bethau yn ystod gwyliau'r haf.

Mae her 21 o bethau i'w gwneud yn ystod Haf 21 wedi'i threfnu gan Lysgenhadon Ifanc Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'n cynnwys amrywiaeth o weithgareddau o wylio'r haul yn codi neu'n machlud a mynd am dro hir i ddawnsio yn y glaw, rhoi cynnig ar rysáit newydd ac ysgrifennu llythyr at rywun i wneud iddyn nhw deimlo'n dda.

Mae'r rhaglen Llysgenhadon Ifanc yn gweld disgyblion ysgolion uwchradd yn gweithio gydag adran Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol i gefnogi eu hiechyd a'u llesiant.

Mae Shannie Bowen wedi bod yn Llysgennad Ifanc ers pedair blynedd, ac wedi helpu i lunio her yr haf gyda'i saith cyd-lysgenhadon.

Gall bawb wneud pob gweithgaredd, ac mae rhai ohonynt yn cynnwys adnoddau, os oes eu hangen, megis dolen i fideo YouTube yn egluro sut i wneud origami. Am ein bod ni wedi bod yn mynd o un cyfnod clo i'r llall, mae wedi bod yn eithaf heriol i bobl ifanc, nid yn unig yn gorfforol ond yn feddyliol hefyd.

Yn ystod y cyfnod clo, gwnaethom drefnu her 'milltir y dydd' oedd yn annog plant a phobl ifanc rhwng 3 a 18 oed i gerdded neu redeg milltir bob dydd a chofrestrodd mwy na 1,200 ar draws y fwrdeistref sirol. Cawsom sioc a dweud y gwir!

Ar ôl hyn, fe ddechreuon ni feddwl am brosiect haf y gallai unrhyw un ei wneud o fewn eu cymuned yn ystod y chwe wythnos o wyliau. Os bydd pobl yn anfon neges atom ar ein tudalennau Facebook, Twitter or Instagram, gallwn rannu eu lluniau o'r heriau i eraill eu gweld.

Shannie Bowen

Fel rhan o her boblogaidd 'milltir y dydd' a ddigwyddodd yn gynharach eleni, llwyddodd y llysgenhadon ifanc i sicrhau nawdd hael gan KKSolutions, busnes dylunio ac argraffu lleol.

Cofnododd y cyfranogwyr eu milltiroedd gan ddefnyddio apiau am ddim a chawsant i gyd eu cynnwys mewn raffl fawr gyda'r cyfle i ennill oriawr Apple neu feic. 

Mae'r rhaglen Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth rhwng Chwaraeon Cymru, yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid a'r tîm datblygu chwaraeon ym mhob awdurdod lleol. Mae’n cael ei hariannu gan y Loteri Genedlaethol.

Yn awyddus i wneud gwahaniaeth mewn cymunedau lleol ac ar lefel genedlaethol, mae pobl ifanc yn creu ac yn cyflwyno cyfleoedd i'w cyfoedion a hyd yn oed oedolion i fod yn egnïol yn gorfforol trwy chwaraeon. Yn ei thro, mae'r rhaglen yn rhoi hyder a sgiliau i bobl ifanc i fod yn arweinwyr chwaraeon y dyfodol.

I weld rhagor o fanylion ar gyfer her 21 o bethau i'w gwneud yn ystod Haf 21 ewch i wefan y cyngor neu ewch i Llysgenhadon Ifanc Pen-y-bont ar Ogwr - Tudalen Facebook Gwneud Newid, chwilio am @Bridgend YA ar Twitter neu @bridgendya ar Instagram, lle rhennir adnoddau pellach. 

Ymhlith y gweithgareddau sy'n cael eu hyrwyddo mae gwneud origami, gwylio'r haul yn machlud ac adeiladu ffau.

Chwilio A i Y