Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llyfrgelloedd lleol yw’r ‘gorau yng Nghymru’ o ran boddhad cwsmeriaid

Mae arolygwyr o Lywodraeth Cymru wedi canfod bod gwasanaeth llyfrgell Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 'yn parhau i fod yn wydn ac yn parhau i ddiwallu anghenion trigolion'. 

Cafodd y gwasanaeth, sy’n cael ei ddarparu gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ei asesu ar gyfer y cyfnod rhwng 2019 - 2020 yn erbyn meini prawf Safonau Llyfrgell Gyhoeddus Cymru. 

Cafodd llyfrgelloedd lleol eu henwi fel y gorau yng Nghymru o ran bodlondeb cwsmeriaid, gyda'r mwyafrif o ddefnyddwyr yn dweud bod y dewis o lyfrau, gofal cwsmeriaid, cyfleusterau TG a phopeth yn gyffredinol yn 'dda iawn' neu'n 'dda'.

Gydag aelodau newydd yn cynyddu o 346 fesul 1,000 o'r boblogaeth yn 2018-19 i 377 yn 2019-20, tynnodd yr arolygwyr sylw at y ffordd y mae'r gwasanaeth wedi parhau i berfformio'n dda, yn enwedig o ran lleihau rhwystrau i fynediad ar draws y gymuned fel cael gwared ar ddirwyon a chyflwyno adnewyddiadau awtomatig.

Cynyddodd nifer y llyfrau oedolion a phlant a gyhoeddwyd yn ystod y cyfnod 25 y cant o’i gymharu â 2017-18, tra bod y gwasanaeth dosbarthu cartref Llyfrau ar Olwynion am ddim wedi helpu i ddarparu 'achubiaeth i bobl ag anabledd, cyflwr iechyd neu salwch'.

Canfu'r arolygwyr, er bod cyfyngiadau Covid-19 wedi bod yn heriol i'r holl wasanaethau llyfrgell yng Nghymru, bod gwytnwch staff a'u proffesiynoldeb a'u gofal am y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu wedi bod yn rhagorol.

Roedd arolygwyr hefyd yn canmol ymdrechion i wella gwasanaethau, gyda datblygiadau lleol yn cael eu cynnal fel y llyfrgell newydd a gynlluniwyd fel rhan o drawsnewidiad gwerth £7.9m Neuadd y Dref Maesteg a'r cynnydd mewn lle yn Llyfrgell Porthcawl i alluogi mwy o le i borwyr, llyfrau plant ac adnoddau TGCh.

Dyma ganlyniad rhagorol, a hoffwn ddiolch i Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen am eu hymdrechion i gynnig gwasanaeth llyfrgell o’r radd flaenaf i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae adroddiad pellach nawr yn cael ei baratoi i ystyried y ffordd orau o ddefnyddio adnoddau i gefnogi rhagor o weithrediadau llyfrgell sy'n gysylltiedig â chynllunio adferiad Covid-19, gan gynnwys argaeledd lleoliadau yn y dyfodol a dulliau amgen o ddarparu a gwella gwasanaethau.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Chwilio A i Y