Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llwybrau cerdded a beicio mwy diogel

Bydd gwerth dros £3.6m o welliannau trafnidiaeth a theithio llesol yn cael eu gwneud yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros y flwyddyn nesaf diolch i grantiau gan Lywodraeth Cymru.

Mae cyfanswm o £3,657,980 wedi cael ei ddyfarnu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn ariannu’r gwaith o adeiladu llwybrau diogel newydd i gerddwyr a beicwyr a llwybrau teithio llesol newydd; gwella hygyrchedd nifer o safleoedd bws; a darparu hyfforddiant beicio a diogelwch ar y ffyrdd i blant; yn ogystal â chynnal cyrsiau ‘Pass Plus’ i yrwyr newydd.

Bydd rhywfaint o'r arian hefyd yn cael ei ddefnyddio i gynnal astudiaethau dichonolrwydd o lif traffig ar bont Heol Penprysg, sy’n croesi dros y rheilffordd ym Mhencoed. Bydd yr astudiaeth hon yn edrych ar y posibilrwydd o gael pont ffordd newydd, a fyddai’n golygu y byddai modd cau’r groesfan reilffordd ar Ffordd yr Hendre, gan wella capasiti ar brif reilffordd De Cymru.

Mae gwelliannau arfaethedig y cyngor o ran teithio llesol yn cynnwys llwybrau cyfun i gerddwyr a beicwyr sy’n cysylltu Brackla a chanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, llwybr rhwng Pencoed a Pharc Technoleg Pencoed, llwybr yn cysylltu Llangrallo â Pharc Manwerthu a Stad Ddiwydiannol Waterton, a gwelliannau o gwmpas Coety. Disgwylir i’r gwaith ar bob un o'r cynlluniau hyn ddechrau ym mis Hydref ac y byddant wedi’u cwblhau erbyn gwanwyn 2020.

Mae’r cyllid gan Lywodraeth Cymru hefyd yn galluogi’r cyngor i gwblhau cam cyntaf y cynllun ‘Llwybrau Diogel i'r Ysgol’ o gwmpas Ysgol Gynradd Newton. Mae’r llwybr teithio llesol ar hyd Promenâd y Dwyrain wedi cael ei ymestyn i'r ysgol ar hyd y Ffordd Newydd, ac mae’r ysgol hefyd yn elwa o gael man storio beiciau a sgwteri newydd.   

Mae'r cynlluniau Teithio Llesol i gyd yn cael eu datblygu mewn ymateb i'r galw gan breswylwyr lleol sydd wedi dweud wrthym ni pa lwybrau y bydden nhw’n hoffi eu gwella er mwyn gallu dewis dulliau teithio mwy iach a gwyrdd a theithiau byrrach fel rhan o’u trefn ddyddiol. Mae rhwydwaith teithio llesol helaeth yn datblygu’n raddol yn y fwrdeistref sirol. Mae nifer o gynlluniau nodedig wedi cael eu cwblhau, a hynny yn y 12 mis diwethaf yn unig, gan gynnwys llwybr oddi ar y ffordd rhwng Llangrallo ac Ysgol Gyfun Pencoed.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi creu llwybr cerdded lletach ar hyd yr A48 i gysylltu Ysgol Gyfun Brynteg â Llys Picton, yn ogystal â gwella’r llwybr cerdded rhwng Gorsaf Fysiau Pen-y-bont ar Ogwr a Heol Derwen at ddefnydd beicwyr a cherddwyr.

Llywodraeth Cymru yw’r rheswm bod yr holl welliannau hyn wedi bod yn bosib, ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn iddi am ei chymorth parhaus. Rydw i hefyd yn croesawu’r llwybr cerdded a beicio newydd mae datblygwyr tai Persimmon yn ei greu ar hyn o bryd rhwng cylchfan Heol West Plas a’r ysbyty ar hyd yr A4061.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau

Chwilio A i Y