Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llinell gymorth ranbarthol yn cefnogi'r rhai sy'n hunan-ynysu

Mae llinell gymorth ranbarthol gyntaf Cymru i gefnogi pobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd yn hunan-ynysu wedi cael ei lansio yng Nghwm Taf Morgannwg (CTM).

Mae'r gwasanaeth saith diwrnod yr wythnos newydd wedi cael ei sefydlu mewn partneriaeth gan awdurdodau lleol CTM, Cynghorau Gwirfoddol Sirol, Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol CTM, Bwrdd Iechyd Prifysgol CTM ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gall pobl sy'n byw ym Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf neu Ben-y-bont ar Ogwr ffonio'r llinell gymorth gyda'u gofidiau a'u pryderon os yw tîm Profi, Olrhain ac Amddiffyn y GIG yn gofyn iddynt hunan-ynysu.

Cafodd y 'llinell gymorth hunan-ynysu CTM' ei sefydlu ar ôl i adborth gan y tîm Profi, Olrhain ac Amddiffyn yn CTM ddangos bod gan bobl sy'n byw yn y rhanbarth lawer o gwestiynau ynghylch hunan-ynysu a'r gefnogaeth sydd ar gael.

Mae hyn ynghyd â phryderon o sefydliadau ar draws y DU y gallai hunan-ynysu roi pobl anabl, fregus a phobl hŷn mewn perygl. Mae hyn yn ychwanegol at gael effaith negyddol ar les meddyliol a chorfforol y cyhoedd.

Bydd rhif cyswllt ar gyfer y 'llinell gyswllt hunan-ynysu CTM' yn cael ei anfon drwy neges destun, llythyr, neu'n cael ei roi dros y ffôn i unrhyw un sydd wedi cael cyswllt neu wedi cael profi'n bositif ar gyfer Covid-19.

Pan fydd pobl yn ffonio'r rhif ffôn, bydd aelod o'r tîm llinell gymorth cyfeillgar yn cael sgwrs â hwy i ddarganfod pa gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Gallai hyn gynnwys cyngor ynghylch y canllawiau Covid-19 diweddaraf; dolenni i wybodaeth berthnasol neu gyfeirio at Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a fydd yn ceisio cefnogaeth leol ar eu cyfer.

Er enghraifft, gallai rhywun o Ben-y-bont ar Ogwr sy'n profi unigrwydd gael eu rhoi mewn cysylltiad â gwasanaeth cyfeillio lleol i sicrhau bod ganddynt rywun i siarad â hwy drwy gydol eu hamser adref.

Er bod y llinell gymorth yn wasanaeth ar gyfer pobl sydd angen hunan-ynysu yn sgil Covid-19, mae nifer o wasanaethau cymorth eraill ar gael ledled Pen-y-bont ar Ogwr i bobl sydd angen cefnogaeth leol yn ystod y pandemig.

Gofynnir i bobl gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 643643 am ragor o wybodaeth yn ystod oriau gweithio arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10yb-4yp ar benwythnosau.

Rydym eisiau i bawb sy'n gorfod hunan-ynysu a allai fod yn poeni am sut y byddant yn ymdopi wybod bod rhwydwaith o gefnogaeth ar waith i'w cefnogi.

Mae'r llinell gymorth ranbarthol yno i gydlynu'r gefnogaeth gyda'r awdurdod lleol gan ddarparu gwybodaeth bellach ar gyfer pobl mewn angen.

Ers dechrau'r pandemig coronafeirws, mae'r cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) i sicrhau bod trigolion lleol yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt cyn gynted ac mor rhwydd â phosib.

Dywedodd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Huw David

Dywedodd Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: "Mae cyfyngu ar ledaeniad haint yn ein cymunedau'n allweddol bwysig os ydym am achub bywydau ac amddiffyn y GIG.

"Mae llawer o waith ac ymchwil wedi'i wneud i ddatblygu triniaethau gwell a hyd yn oed brechlyn posib. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, rydym yn dal mewn sefyllfa lle mae achosion o Covid-19 yn parhau i gylchredu'n eang, felly os yw pobl yn profi'n bositif ar gyfer y feirws neu os ydynt yn gyswllt i rywun sydd â Covid-19, mae'n gwbl hanfodol eu bod yn hunan-ynysu.

"Rydym yn gwybod nad yw hunan-ynysu yn syml ar gyfer llawer o bobl, yn arbennig os ydynt yn bryderus am brynu bwyd, colli gwaith neu deimlo'n unig. Mae llinell gymorth hunan-ynysu CTM yn rhoi mynediad uniongyrchol i bobl at dîm cyfeillgar a chymwynasgar sy'n barod i'w helpu gydag unrhyw gefnogaeth sydd ei hangen arnynt; boed yn gwestiynau ynghylch y canllawiau diweddaraf neu'n fynediad at wasanaeth lleol.

Dylai hyn roi sicrwydd i bobl os ydynt angen hunan-ynysu, na fyddant yn unig, ac os oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arnynt, bydd y llinell gymorth yno iddynt drwy gydol eu cyfnod o hunan-ynysu.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y