Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llenwch eich nyth wag yr hydref hwn drwy faethu gyda ni

Ydy’ch plant yn symud ymlaen at bennod newydd yr hydref hwn, yn cymryd eu camau cyntaf i fyd coleg, prifysgol neu waith?

Beth fyddwch chi'n ei wneud nawr? Gallai'r cyfnod hwn yn eich bywyd fod yn gyfle delfrydol i ystyried maethu – troi'r hyn sy'n teimlo fel gwacter i lawer yn brofiad cadarnhaol wrth wneud gwahaniaeth enfawr i fywyd person ifanc ar yr un pryd.

Mae mor bwysig recriwtio mwy o ofalwyr fel y gall plant aros yn yr ardal leol, yn agos at eu hysgol a chymuned lle y bo'n bosibl.

Os yw pobl yn chwilio i lenwi'r bwlch y gellir ei adael gan nyth wag, yna mae maethu yn ffordd ddelfrydol o fynd ati. Defnyddiwch eich sgiliau fel rhiant i feithrin person ifanc a'i helpu i gael dechrau gwell mewn bywyd. Os ydych chi dros 21 oed, yn heini ac yn ddigon iach i ofalu am blant, os oes gennych ystafell wely sbâr ac y gallwch ddarparu cartref sefydlog ar gyfer plentyn lleol, gallech fynd ati i faethu. Bydd y cyngor yn rhoi cymorth i chi a'ch teulu bob cam o'r ffordd a darparu hyfforddiant a chyngor parhaus, ynghyd â phecyn ariannol cystadleuol.

Dywedodd Huw Pannier, gofalwr maeth o Ben-y-bont ar Ogwr: "Byddwn i'n dweud wrth unrhyw un sy'n meddwl am faethu i siarad â thîm maethu Pen-y-bont ar Ogwr os ydych chi'n barod i gymryd y camau nesaf. Maent yn llawn cymorth a byddant yn gallu rhoi'r holl gyngor sydd ei angen arnoch a dweud wrthych ynglŷn â pha gymorth y gallant ei gynnig. 

“Nid oes yr un teimlad gwell na helpu plentyn i gyflawni rhywbeth, boed yn rhywbeth mawr neu fach – mae'n codi calon go iawn i weld hynny.

“Os ydych chi'n credu y gallech faethu, neu os ydych chi'n nabod rhywun rydych chi'n credu y gallai fod yn rhiant maeth delfrydol, mae croeso i chi gysylltu â ni. Gallech chi fod yr unigolyn wnaeth helpu i newid dyfodol plentyn a dod o hyd i'r cartref sefydlog sydd ei angen arnynt."

Hoffem wybod hefyd pe baech chi'n gallu 'pontio'r bwlch' ym mywydau pobl ifanc drwy ddarparu lleoliadau tymor byr arbenigol.

Mae ein cynllun newydd ‘Pontio'r Bwlch’ wedi'i gynllunio i helpu plant a phobl ifanc gydag anghenion cymhleth ac ymddygiadau heriol.

Bydd gofalwyr maeth pontio yn darparu pecyn gofal cyfannol i blant sydd ag amrywiaeth o anghenion, fel problemau ymlyniad, llawer o leoliadau sydd wedi bod yn aflwyddiannus, ac anawsterau gyda dysgu ac addysg.

Gyda chymwysterau neu brofiad mewn maethu, gofal preswyl, gofal plant, gofal cymdeithasol, addysgu neu waith ieuenctid, bydd y gofalwyr hyn yn creu perthnasoedd un i un gyda phobl ifanc i’w helpu i oresgyn y rhwystrau hyn.

Pan fydd eich plant hŷn eich hun yn symud ymlaen at bennod newydd, gallai deimlo fel pe bai rhywbeth ar goll. Gallai bod yn ofalwr maeth lenwi'r bwlch hwnnw ac ar yr un pryd helpu plentyn gyda'r diogelwch a'r sefydlogrwydd maent wirioneddol eu hangen.

Mae ar bob plentyn a pherson ifanc angen amgylchedd cariadus a gofalgar i dyfu a ffynnu ynddo. Ein nod ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw sicrhau bod pawb yn cael y dechrau gorau posibl i fywyd, felly mae arnom angen i'n trigolion drawsffurfio bywydau plant a phobl ifanc.

Os oes unrhyw rai o'n trigolion yn gallu cynnig cartref cyfforddus, diogel a chariadus, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthynt. Nid yw maethu'n hawdd, ond mae'n wirioneddol werth chweil a gall wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau plant mewn gofal.”

Dywedodd y Cynghorydd Phil White, Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd unrhyw un sy'n maethu gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu disgwyl cymorth diguro. Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu gyda ni, byddwn ni yno i'ch tywys drwy'r broses, bob cam o'r ffordd.

Am fwy o wybodaeth am faethu plant ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i www.bridgendfostercare.wales/emptynesters neu cysylltwch â thîm maethu Pen-y-bont ar Ogwr ar (01656) 642674.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y