Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Llacio pellach ar gyfyngiadau Covid-19 yn gynt na’r disgwyl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi newidiadau pellach i gyfyngiadau coronafeirws wrth i achosion newydd o heintiau Covid-19 barhau i ostwng ledled Cymru.

Cadarnhaodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, y bydd rhagor o lacio’n digwydd yn gynt na’r disgwyl, o 3 Mai yn hytrach na 17 Mai – gan gynnwys ailddechrau gweithgareddau dan do i blant dan oruchwyliaeth, gweithgareddau wedi'u trefnu dan do ar gyfer hyd at 15 o oedolion, fel dosbarthiadau ymarfer corff, ac ailagor canolfannau cymunedol.

Mae hyn yn golygu y bydd Cymru wedi symud i Lefel Rhybudd 3 yn llawn erbyn dydd Llun 3 Mai, gyda champfeydd a chanolfannau hamdden yn cael ailagor a phobl yn gallu ffurfio aelwydydd estynedig gydag un aelwyd arall o'r dyddiad hwn.

O yfory (dydd Sadwrn 24 Ebrill), bydd rheol chwech yn caniatáu i hyd at chwech o bobl o chwe aelwyd wahanol gyfarfod yn yr awyr agored, heb gynnwys plant o dan 11 oed na gofalwyr o'r aelwydydd hynny. Dylai pobl gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl o'r tu allan i'w cartref neu swigen gymorth wrth gwrdd ag eraill yn yr awyr agored. Nid oes newid i’r rheolau ar gyfer cyfarfod dan do.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau y gall lleoliadau lletygarwch awyr agored ailagor o ddydd Llun 26 Ebrill, yn ogystal ag atyniadau awyr agored, gan gynnwys pyllau nofio, ffeiriau a pharciau thema. Bydd gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu ar gyfer hyd at 30 o bobl yn gallu cael eu cynnal a gall derbyniadau priodasau ddechrau eto yn yr awyr agored i hyd at 30 o bobl.

Dywedodd Mr Drakeford: "Mae'r aberth rydym wedi'i wneud yn parhau i ddangos canlyniadau. Gan ein bod i gyd yn gweithio gyda'n gilydd ac yn cadw at y rheolau, ynghyd â'n rhaglen frechu, rydym yn parhau i wneud cynnydd. Mae cyfraddau'r feirws yn parhau i ostwng ac mae sefyllfa iechyd y cyhoedd yn gwella.

"Oherwydd yr ymdrechion hyn, gallwn gadarnhau bod y cyfyngiadau'n cael eu llacio ymhellach o 26 Ebrill, ac ar ddechrau mis Mai, gallwn eto gyflwyno rhai o'n cynlluniau yn gynt na’r disgwyl. Fodd bynnag, mae'r cynnydd hwn yn dibynnu ar bob un ohonom yn parhau i weithio gyda'n gilydd i gadw Cymru'n ddiogel.

"Yn ystod yr adolygiad tair wythnos diwethaf, nodais ragolwg ar sut y gellid parhau i lacio’r cyfyngiadau yn yr wythnosau sydd i ddod, os yw sefyllfa iechyd y cyhoedd yn parhau'n sefydlog.

"Mater i Lywodraeth newydd Cymru fydd cadarnhau'r trefniadau hyn yn yr adolygiad tair wythnos nesaf, a gynhelir ar 13 Mai - wythnos ar ôl yr etholiad. Fy asesiad i yw y bydd y sector lletygarwch – bariau, tafarndai, bwytai a chaffis – yn gallu agor dan do o 17 Mai, ynghyd â'r holl safleoedd llety twristiaeth arall, atyniadau ac adloniant dan do."

Wrth i'r sefyllfa iechyd barhau i wella yng Nghymru, rydym yn croesawu'r cyhoeddiad diweddaraf hwn gan Lywodraeth Cymru. Cymru sydd â'r cyfraddau coronafeirws isaf yn y DU, diolch i drigolion am gadw at y rheolau.

Mae'r rhaglen frechu lwyddiannus yn parhau ond er mwyn cadw'r cyfraddau'n isel, mae'n rhaid i ni barhau i ddilyn y canllawiau sydd ar waith o ran ymbellhau cymdeithasol, golchi dwylo a gwisgo gorchuddion wyneb lle bo angen.

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Newidiadau o ddydd Llun 3 Mai:

  • Gall campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd ailagor
  • Bydd pobl yn gallu ffurfio aelwydydd estynedig gydag un aelwyd arall

Bydd y llacio a gynlluniwyd ar gyfer 17 Mai yn digwydd yn gynt ar 3 Mai, gan gynnwys:

  • Ailddechrau gweithgareddau dan do i blant dan oruchwyliaeth
  • Gweithgareddau wedi'u trefnu dan do ar gyfer hyd at 15 oedolyn (fel dosbarthiadau ymarfer corff a gwersi nofio)
  • Ailagor canolfannau cymunedol

Bydd rhagor o lacio posibl ar y cyfyngiadau yn amodol ar sefyllfa iechyd y cyhoedd yn parhau i fod yn ffafriol.

Gall busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddod o hyd i gyngor ar ailagor lleoliadau awyr agored ar wefan y Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir.

Chwilio A i Y